Radny Rady Gminy Zamość Krzysztof Ostasz otwarty na kontakt z wyborcami

W dniu 28 lutego 2019 roku w trakcie sesji Rady Gminy Zamość radny Krzysztof Ostasz zgłosił wniosek o udostępnienie  na stronie Urzędu Gminy Zamość danych kontaktowych do radnych Rady Gminy Zamość. Radny chce aby wyborcy kontaktowali się z radnymi za pomocą poczty elektronicznej tzw.  e-maila.

Zgłoszony przez radnego Krzysztofa Ostasza wniosek jest ważny ponieważ aby mieszkańcy mieli realny wpływ na to, co się dzieje w gminie poprzez właśnie łatwy kontakt ze swoimi radnymi w gminie.

Zapisy ustawowe również dają podstawę do tego aby wniosek radnego Krzysztofa Ostasza został rozpatrzony pozytywnie.

Art. 23. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142 poz. 1591) stanowi:

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Znaczy to, iż np. nie musi podejmować wszystkich spraw, z którymi wyborcy się do niego zgłaszają, ale mimo to, kontakt jest bardzo ważny.

W komentarzu do art. 23 ustawy o samorządzie gminnym (stan prawny: 31 lipca 2012 r.) autor Andrzej Szewc stwierdza, iż głównymi celami kontaktów (utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami) są:

1)  przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i zażaleń oraz uwag i propozycji wyborców;
2)  informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy oraz celach, kierunkach i formach działania jej organów;
3) konsultowanie ważniejszych zamierzonych przez radę i zarząd rozstrzygnięć oraz informowanie o już podjętych uchwałach i decyzjach, ich wyjaśnianie i propagowanie;
4)  zachęcanie wyborców do współdziałania w realizacji zadań i programów działania gminy;
5)  informowanie ich o swojej działalności w radzie oraz w innych organach samorządowych, do których radny został wybrany lub desygnowany.

Autor pisze dalej, że Do najbardziej rozpowszechnionych form realizacji tego obowiązku należą: okresowe bezpośrednie spotkania z ogółem wyborców (niektóre statuty i regulaminy rad ustalają nawet minimalną liczbę tych spotkań w ciągu roku), udział radnego w zebraniach różnych gremiów samorządowych (zebraniach wiejskich, zebraniach samorządu mieszkańców itp.), pełnienie dyżurów w okręgu wyborczym lub w siedzibie organów gminyw ustalonych i podanych do wiadomości wyborców terminach, jak również – na zaproszenie stosownych władz – uczestnictwo w zebraniach organizacji społecznych, zawodowych i politycznych działających na terenie gminy.

W ramach obowiązku utrzymywania więzi z wyborcami (mieszkańcami gminy) mieści się również obowiązek informowania ich o sprawach gminy. Zdaniem E. Olejniczak-Szałowskiej (Ustawowe podstawy…), mimo że „w ustawie samorządowej nie znajdziemy (…) expressis verbis sformułowanego obowiązku radnego udzielania informacji wyborcom (…) [to – A. Sz.] informowanie wyborców o sprawach gminy i działalności jej organów należy traktować jako podstawowy obowiązek radnego. Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do „bycia poinformowanym”.

Komentarze do: “Radny Rady Gminy Zamość Krzysztof Ostasz otwarty na kontakt z wyborcami

  1. Reginis

    Cóż, nie jest p. Radny z mojej bajki, jeżeli chodzi o zapatrywania polityczne, ale według dotychczasowych działań, to przynajmniej chce Mu się chcieć. Jest aktywny, otwarty, młody i z zapałem. Zobaczymy co będzie dalej, ale jak dotychczas, to jestem pozytywnie zaskoczony…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top