Radni Rady Gminy Zamość biją rekordy w uchwalaniu bubli prawnych

Wojewoda Lubelski usterkował kolejną uchwałę przyjętą przez Radę Gminy Zamość. Tym razem radni nie poradzili sobie z uchwałą w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zamość. W dniu 23 listopada 2022 r. Wojewoda Lubelski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/447/22 Rady Gminy Zamość z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę Zamość, w części obejmującej § 1 uchwały w brzmieniu: „a w szczególności”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych : Piotr Koczułap, Anna Serafin, Beata Wichorowska, Edmund Hałasa, Halina Szymańska, Henryk Łukaszczuk, Jacek Adamczuk, Konrad Kitka, Krzysztof Ostasz, Michał Budzyński, Mirosław Kołtun, Piotr Najda, Sylwester Dobromilski, Tadeusz Kostrubiec, Tadeusz Tarajko, Wiesław Koczułap, Wiesław Pośnik i Wojciech Suchowicz.

Radni nieobecni : Anna Bartoń , Krzysztof Gromek , Piotr Dołba

Wojewoda w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził:

Zgodnie z treścią § 1 uchwały „Sprawowanie pogrzebu obejmuje
dokonanie niezbędnych czynności z tym związanych a w szczególności: (…)”.
W ocenie organu nadzoru postanowienia § 1 w brzmieniu: „a w
szczególności” nie znajdują uzasadnienia prawnego.
Działając na podstawie art. 44 ustawy o pomocy społecznej, Rada
Gminy winna określić wyczerpująco zakres czynności pogrzebowych, które
wykonuje gmina w ramach sprawienia pogrzebu. Wyliczenie to powinno być
kompleksowe, nie pozostawiające organom stosującym uchwałę wątpliwości
interpretacyjnych. O ile zatem Rada wymieniła w § 1 uchwały czynności
zapewnione przez gminę, o tyle użycie zwrotu „a w szczególności” wskazuje
na inne, nie określone uchwałą czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
Takie zapisy uchwały wprowadzają z kolei swobodne uznanie organu
stosującego uchwałę co do zakresu czynności wykonywanych w ramach
sprawienia pogrzebu. Tym samym regulacja uchwały staje się
niewyczerpująca i niejasna.
W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr
XLVIII/447/22, we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim
pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia

Z protokołu sporządzonego i zamieszczonego w BIP UG Zamość wynika, że radni usterkowaną uchwałę w trakcie obrad sesji przyjęli nie mając uwag i pytań.

” Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zamość. Dyrektor Wydziału Społecznego i Promocji Gminy Konrad Dziuba powiedział, że podobna uchwała została przyjęta w dniu 27 lutego 2008 r. oprócz zasad sprawiania pogrzebu były też przyjęte zasady zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. W tej chwili skupiamy się na sposobie sprawienia pogrzebu przez Gminę Zamość, a nie do zwrotu kosztów. Jest to zmiana wymuszona względem przepisów prawnych. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Koczułap zapytał, czy są pytania?Nie zgłoszono pytań, więc Przewodniczący poprosił o głosowanie: kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zamość.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top