Podwyżka wynagrodzenia wójta i diet radnych Rady Gminy Zamość na XXXVIII sesji Rady Gminy

XXXVIII sesja Rady Gminy Zamość został zwołana na dzień 06 grudnia 2021 roku o godz. 15.30. Obrady rady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Czy jest to termin ostateczny ?. Pierwotnie sesja była zaplanowana na 25 listopada 2021 roku. W dniu planowanej sesji na stronie BIP UG Zamość oraz na stronie startowej UG Zamość zamieszczono zawiadomienie o terminie sesji, którą zwołano na dzień 02 grudnia 2021 roku. W dniu 29 listopada 2021 roku na stronie UG Zamość dokonano zmiany terminu sesji. Aktualny termin to 06 grudnia 2021 roku. Czy termin 06 grudnia ma związek z popularnym św. Mikołajem z Miry i projektem uchwały  w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich radnym gminy przysługują diety ?.

W dzień św. Mikołaja 06 grudnia radni pochylą się nad zmianą uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Zamość.

Z projektu uchwały wynika, że będą to znaczne podwyżki dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla wiceprzewodniczących oraz Przewodniczących poszczególnych Komisji. Znacznie mniejsze kwoty przewidziano dla radnych.

O jakie chodzi kwoty?

Przewodniczący Rady Gminy Zamość 2 400 zł. Dotychczas otrzymywał dietę w wysokości 1 500 zł. Wzrost o 900 zł.

1800 zł takie diety dostaną dwaj Wiceprzewodniczący Rady Rady Gminy Zamość. Poprzednia stawka to 1 000 zł. Dwaj Z-cy Przewodniczącego zyskają po 800 zł miesięcznie. Radni Rady Gminy po zmianach otrzymają 1200 zł diety. Aktualnie otrzymują 800 zł. Wzrost o 400 zł. Niektórzy radni pracują w dwóch komisjach.

Gmina Zamość według danych posiada 23,5 tys. mieszkańców. Rada Gminy liczy 21 radnych. Przewodniczący Rady ma dwóch Wiceprzewodniczących.

Dla porównania miasto Zamość liczy ok. 60 tys. mieszkańców. W  radzie miasta zasiada 23 radnych a Przewodniczący Rady ma jednego zastępcę.

Jakie diety dostają radni Rady Miasta Zamość ?

1. Przewodniczący Rady Miasta – 2000 zł.

2. Wiceprzewodniczący Rady Miast -1700 zł.

3. Przewodniczący Komisji stałych Rady Miasta -1550 zł.

4. pozostali Radni Rady Miasta -1400  zł.

Miasto Zamość to aktualnie jeden wielki plac budowy – przebudowa głównych ulic miasta, budowa małej obwodnicy miasta i licznych rond na terenie całego miasta.

Plik źródłowy – PROJEKT uchwały Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu z dnia 02 grudnia 2021 r. zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakim radnym gminy przysługują diety.

Do podwyższenia wynagrodzenia wójta obliguje samorząd nowe prawo. Nowelizacja przepisów zwiększyła poziom maksymalnej pensji pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru do 20 041,50 zł brutto i jednocześnie wprowadziła gwarantowane minimalne wynagrodzenie, na które składa się kwota wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego.

Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość przygotowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zamość.

Plik źródłowy – PROJEKT uchwały Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu z dnia 02 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zamość.

Radni Rady Gminy Zamość pochylą się również nad projektami uchwał:zmieniającą uchwałę Nr XXIII/216/20 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość, zmieniającą uchwałę Nr XXIV/217/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2022.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość – tereny przemysłowo-składowe oraz droga gminna w m. Sitaniec Wolica
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIII/216/20 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIV/217/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2022.
11. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zamość.
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich radnym gminy przysługują diety.
15. Informacja Wójta Gminy o wyznaczeniu podmiotu do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
16. Informacja Wójta Gminy o zgłoszonych żądaniach od gminy odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości z tytułu obniżenia jej wartości i wydanych decyzjach.
17. Informacja o pracy Wójta
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski radnych.
21. Odpowiedzi na wnioski radnych.
22. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
24. Zakończenie sesji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top