Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Zamościu w dniu 17 stycznia 2024 roku podjął Uchwałę nr 7/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Zamojskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,ochrony i promocji zdrowia.

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do 8 lutego 2024 r. do godz. 15:30 w zamkniętej, zaadresowanej kopercie, opatrzonej pieczątką lub nazwą Oferenta w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem:

  • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY W 2024 r.”;
  • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPORTU W 2024 r.”;
  • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU TURYSTYKI W 2024 r.”;
  • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2024 r.”.

Uwaga:

W jednej opisanej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty w jednej opisanej kopercie, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

https://www.facebook.com/powzam

źródło: www.powiatzamojski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top