O jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość zdecyduje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Można sprawdzić ile zarabia radny ale nie w Gminie Zamość. Od kiedy na jakim stanowisku i z jakim wynagrodzeniem został zatrudniony w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej radny Piotr Najda zapytał jeden z miezkańców Gminy Zamość.  Kierownik Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej w udzielonej odpowiedzi tłumaczył, że „wynagrodzenie stanowi dobro osobiste pracownika chronione jest na mocy przepisów kodeksu cywilnego . Mieszkaniec nie zgadzaając się z taką interpretacją złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Skarżący zarzucił oraganowi :

art. 61 ust. 1 Konstytucji w zakresie w jakim gwarantuje prawo do informacji,

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej jako: „UDIP”) poprzez błędne, bowiem zbyt szerokie potraktowanie przesłanki prywatności osoby fizycznej;

– art. 16 ust. 1 i 2 UDIP w zakresie, w jakim przepis ten nakłada na Organ obowiązek wydania decyzji w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej.

W skardze mieszkaniec wnosi o :

– stwierdzenie, że doszło do bezczynności

zobowiązanie organu do załatwienia wniosku;

zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżący zwraca uwagę na konflikt interesów związanych z zatrudnieniem radnego w Gminnym Zakładzie obsługi Komunalnej.

Należy także podkreślić, że w przepisie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził generalny zakaz używania przez radnego mienia

gminy w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej bez względu na jej przedmiot, rodzaj majątku komunalnego i tytuł prawny. Przepis ten używa pojemnego określenia „wykorzystanie mienia” i nie ogranicza zakazu do „własności” ani do bezpośredniego „zarządzania” mieniem komunalnym gminy. Celem przepisu jest bowiem niedopuszczenie do sytuacji wykorzystywania funkcji radnego do osiągnięcia własnych korzyści majątkowych kosztem mienia gminnego.

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość jest jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku i czystości oraz remontów dróg i obiektów komunalnych.

Zatrudnienie w tej jednostce radnego budzi uzasadnione podejrzenia możliwości naruszenia art. 24f ust. 1, i tym samym taka sprawa publiczna szczególnie powinna być dostępną informacją. Tym samym należy stwierdzić, że Organ nie dokonał prawidłowego wyważenia prawa do informacji i prawa do prywatności, szczególnie biorąc pod uwagę na wyłącznie ograniczenia prawa do informacji osób pełniących funkcje publiczne. Tym samym informacja objęta zakresem wniosku podlega udostępnieniu.

Komu WSA w Lublinie przyzna rację okaże się w ciągu kilku miesięcy. Z ostatnich orzeczeń w tym WSA w Lublinie wynika że,  „wynagrodzenie jest przecież rekompensatą za wykonywanie przez osobę pełniącą funkcję publiczną jej obowiązków służbowych. Wykonywanie obowiązków służbowych stanowi zaś pełnienie funkcji publicznej”.

Sąd zwrócił uwagę, że udostępnienie informacji publicznej nie podlega w Polsce RODO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top