Nowe środki na realizację programu „Czyste Powietrze” w Lubelskiem

Prawie 7,5 mln zł otrzymają gminy w województwie lubelskim na prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych rządowego programu „Czyste Powietrze”. W Międzynarodowym Dniu Czystego Powietrza, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w obecności wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, została podpisana umowa udostępniania środków na to zadanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowę podpisali Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW i jednocześnie pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków oraz Agnieszka Kruk, prezes WFOŚiGW w Lublinie. Na wydarzeniu obecni byli również poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa.

Myślmy o mieszkańcach i o rozwoju turystyki w Lubelskiem

87% samorządów w województwie lubelskim podjęło aktywną współpracę z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zapraszam kolejne samorządy do zaangażowania, tym bardziej, że program niesie nie tylko indywidualne korzyści dla konkretnego beneficjenta, ale także pływa na rozwój turystyki jako jednego z ważniejszych kierunków rozwoju województwa lubelskiego

– podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Samorządy mają ogromny mandat i wpływ na decyzje indywidualnych beneficjentów programu. Apeluję do tych samorządów, które jeszcze nie uczestniczą w programie „Czyste Powietrze”myślmy o mieszkańcach, ale także o interesach całego województwa lubelskiego, ponieważ jednym z kierunków rozwoju naszego regionu jest turystyka, a nie ma dobrej turystyki, bez czystego powietrza

– dodał Lech Sprawka.

Program „Czyste Powietrze” nabrał nowego wymiaru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził atrakcyjne warunki współpracy dla gmin zaangażowanych w realizację programu „Czyste Powietrze”. Nowe środki finansowe przeznaczone na ten cel skierowane są nie tylko do gmin, które już uczestniczą w programie (aktualnie jest to 86% gmin w Polsce), ale również trwa kolejny nabór dla samorządów, które dotychczas nie dołączyły do Programu.

Kompleksowy program „Czyste Powietrze”, jako program strategiczny z budżetem 103 mld zł, w sposób wzorowy pokazuje jak trafiać do potencjalnych beneficjentów i zachęcać ich do wymiany „kopciucha”, ale także do termomodernizacji budynków. Poprzez dofinansowanie, maksymalne do 136 tys. zł, umożliwia poza wymianą „kopciucha” także przeprowadzenie termomodernizacji, co jest współcześnie niezwykle ważne. Program „Czyste Powietrze” nabrał nowego wymiaru. Wprowadziliśmy zmiany, które pozwolą łatwiej i szybciej uzyskać dofinasowanie i realizować program. W Lubelskiem do tej pory zostało złożonych 40 tys. wniosków na łączną kwotę 1 300 000 000 zł – i te środki trafią do tych beneficjentów, którzy chcą wymienić „kopciuch” i docieplić dom. Dzisiaj podpisana umowa na 7,5 mln zł pozwoli na kontynuowanie finansowania punktów konsultacyjno-informacyjnych w województwie lubelskim

podkreślił zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Zainteresowanie programem „Czyste Powietrze” w Lubelskiem jest bardzo duże i znacznie wzrosło po 3 stycznia br. kiedy zostały zmienione zasady programu. Zachęcam te samorządy, które nie podpisały jeszcze umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie prowadzenia punktów informacyjno-konsultacyjnych

– dodała prezes WFOŚiGW w Lublinie Agnieszka Kruk.

Nowe zasady programu „Czyste Powietrze”

Nowy wzór porozumienia dotyczącego realizacji programu „Czyste Powietrze” zawieranego z gminami obejmuje kolejny rok finansowania punktów konsultacyjno-informacyjnych oraz zawiera zmiany wprowadzające wynagrodzenie za pomoc w wypełnianiu wniosku o płatność. Ostateczny termin na zawarcie Porozumienia lub aneksu do Porozumienia na nowych zasadach upłynie w dniu 31 grudnia 2023 r.

Środki przyznawane gminom obejmują trzy aspekty.

1. Uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach

Maksymalna możliwa do uzyskania przez gminę kwota to 35 000 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego przez rok od dnia zawarcia porozumienia lub aneksu. Gminy, które zawierają porozumienia dotyczące prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego po raz pierwszy, mogą ponosić i kwalifikować związane z tym koszty od 1 kwietnia 2023 r. Natomiast gminy, które podpiszą aneksy na kolejny rok współpracy będą miały pokrywane koszty kwalifikowane od następnego dnia po upływie okresu kwalifikowalności z porozumienia w brzmieniu dotychczasowym, do upływu roku od zawarcia aneksu.

2. Złożone wnioski do programu „Czyste Powietrze

Gmina otrzyma 150 zł za złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania (z wystawionym zaświadczeniem o dochodach) oraz 50 zł za wniosek o podstawowy poziom dofinansowania. Gmina otrzyma także 25 zł, jeśli pracownik gmin poinformuje wnioskodawcę o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu w banku, który przystąpił do programu.

Nowym elementem finansowego wsparcia, który ma pomóc sprawniej rozliczyć koszty poniesione przez beneficjentów programu jest ryczałt za złożone wnioski o płatność końcową w wysokości 150 zł po wypłacie końcowej na rzecz beneficjenta, za przekazany za pośrednictwem gminy do wfośigw wniosek o płatność końcową. Dodatkowa kwota na finansowanie dla gmin w postaci ryczałtu za wnioski o płatność zakończone płatnością końcową, przewidziana na cały okres wdrażania programu to ponad 121  mln zł.

3. Aktywność gmin

Dla najbardziej aktywnych gmin (ok. 30% gmin uczestniczących w programie) przyznane zostaną dodatkowe środki na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w łącznej kwocie 25 mln zł, w ramach kolejnego rankingu obejmującego okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wskaźnikiem aktywności gmin będzie liczba wniosków o dofinansowanie złożonych z terenu danej gminy (tj. budynków na terenie gminy, które objęte będą modernizacją w ramach programu „Czyste Powietrze”) w okresie obowiązywania rankingu wskazanym powyżej, podzielona przez liczbę budynków jednorodzinnych na terenie danej gminy. Wynik będzie pomnożony przez liczbę 100, co pozwoli określić procentowy wskaźnik aktywności danej gminy. Ranking zostanie opublikowany do końca drugiego kwartału 2024 r.

źródło: LUW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top