Niemożliwe dla Wójta Gminy Zamość stało się nagle możliwe. Jest program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych

Nabór trwa do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Dotacje są udzielane w danym roku budżetowym dla kompletnych wniosków złożonych w terminie do dnia 31 października 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym.

Dotacją celową ze środków budżetu gminy Zamość są objęte zadania służące ochronie środowiska i polegające na:

  1. wykonaniu przyłącza do kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
  2. wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej.

Do niedawna wprowadzenie takiego programu było niemożliwe w Gminie Zamość. W innych gminach takie programy zostały wprowadzone kilka lat wcześniej. Temat dotacji do przyłączy pierwszy raz został wywołany przez mieszkańca gminy w trakcie XXI sesji Rady Gminy Zamość w sierpniu 2020 roku. Do zagadnienia mieszkaniec powrócił również w trakcie XXII sesji Rady Gminy Zamość we wrześniu 2020 roku.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński na zapytanie mieszkańca odnośnie dotacji na przyłącza stwierdził, że prawo Polskie stanowi jednoznacznie, że w przypadku sieci wodociągowych i kanalizacji to jest budowa  tylko i wyłącznie cieci głównych. Nie ma takiej możliwości tworzenia programów dotacyjnych na budowę przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych skoro nie ma możliwości realizacji takich zadań w ramach gminnych inwestycji, a przynajmniej finansowania.

Temat przyłączy i kanalizacji powrócił w trakcie sesji w styczniu 2022 r. Mieszkaniec w swoim szeroko uzasadnionym wniosku wskazał na zagrożenia jakie mogą stanowić kary finansowe dla gminy w zakresie gospodarki ściekowej.

Co było niemożliwe do sierpnia 2022 stało się możliwe. Rada Gminy Zamość w sierpniu podjęła uchwałę sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zamość na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Zamość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top