LXII sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że LXII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LX/565/23 Rady Gminy Zamość z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8. Projekt uchwały w sprawie „rażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Zamość zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pt. Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa”.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
10. Informacja o zgłoszonych żądaniach odszkodowania za poniesioną szkodę lub wykupienia nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2024 — 2030).
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2024 rok.
13. Informacja z pracy wójta.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na wnioski radnych.
18. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
20. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top