List Mieszkańców Gminy Zamość

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Zamość

Poniżej zamieszczony list, otrzymaliście Państwo w trakcie doręczenia nakazów podatkowych. Jego celem jest zwrócenie uwagi Mieszkańców Gminy Zamość na skutki zapowiadanych przez Polityków zmian w organizacji najbliższych wyborów samorządowych. To również możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla nas sprawach – co myślimy o propozycji wyborów radnych Rady Gminy Zamość w okręgach wielomandatowych, wyborze Wójta Gminy przez radnych, czy też o pozbawieniu Mieszkańców Gminy prawa do zakładania komitetów wyborczych (KWW). Publiczną dyskusję o przyszłości samorządów gminnych w Polsce rozpoczęli Politycy. Nie włączają w nią Polski Lokalnej – Sołectw i Gmin, których Mieszkańców zapowiadane zmiany bezpośrednio dotyczą. Nie pytają o zdanie w tej sprawie Mieszkańców Gminy Zamość. Uważam, że mamy prawo do zabierania głosu o sprawach, które bezpośrednio Nas dotyczą. Moim zdaniem prowadzona obecnie przez Polityków publiczna kampania przedstawiająca samorządy gminne jako „szkodliwe lokalne układy”, jest nie tylko krzywdzącą oceną wybranych przez Mieszkańców Gospodarzy Gmin i Miast, ale także brakiem szacunku dla wielu aktywnych Osób, Organizacji i Środowisk. Szanuję wszystkie opinie Mieszkańców Gminy Zamość i Ich zdanie o sposobie budowania społeczeństwa obywatelskiego i wdrażania samorządowej idei. Moim celem nie jest ocena indywidualnych sympatii politycznych. Przedstawiam swoje spojrzenie, zachęcam do zabrania głosu i umożliwiam wypowiedzenie się. Uważam to za swój obowiązek. Tym różnię się od Polityków. Reakcja Mieszkańców Gminy na niniejszy list będzie dla mnie także sprawdzeniem, czego oczekujecie Państwo od samorządowej demokracji i jak ją dzisiaj widzicie.
Dziękuję za zapoznanie się z treścią listu. Tych Państwa, którzy chcą podpisać się pod nim proszę o kontakt z Sołtysem, u którego wyłożone są listy poparcia.
Sygnowany przeze mnie oryginał listu wysłany zostanie do Najważniejszych Osób w Państwie, Liderów Partii Politycznych i Parlamentarzystów.

11.02.2017 r. /Ryszard Gliwiński/

List publiczny Wójta Gminy Zamość skierowany w styczniu do Parlamentarzystów – Mieszkańców Gminy, opublikowany w poprzednim numerze Biuletynu, doczekał się odpowiedzi w dniu i godzinie oddania niniejszego Biuletynu do druku. Tym samym, na dalszych stronach numeru publikujemy adresowane do mnie listy Pana Senatora Jerzego Chróścikowskiego i Pana Posła Sławomira Zawiślaka. To jak Parlamentarzyści z Gminy Zamość wyobrażają sobie przyszłość samorządów gminnych w Polsce pozostawiam dzisiaj ocenie Czytelników.

14.02.2017 r. /Ryszard Gliwiński/

Zapraszam do dyskusji na: „zadaj pytanie Wójtowi”, oraz www.ryszardgliwinski.pl – zakładka „porozmawiaj”.


Treść listu:

LIST MIESZKAŃCÓW GMINY ZAMOŚĆ
w sprawie zapowiadanych przez Polityków zmian w sposobie wyboru
radnych Rady Gminy i Wójta.

Gmina Zamość jest wyjątkową gminą wiejską położoną na Lubelszczyźnie, w powiecie zamojskim. 35 sołectw zamieszkałych przez ponad 23 tysiące Mieszkańców, otacza pierścieniem miasto Zamość, które nie należy do Gminy, ale mieści się tu siedziba gminnej administracji. O społecznej wyjątkowości Gminy Zamość świadczy aktywność Mieszkańców. Swoje wyobrażenie o samorządowej idei i społeczeństwie obywatelskim realizujemy poprzez zaangażowanie w działalność m.in. 35 Rad Sołeckich, 30 Kół Gospodyń Wiejskich, 12 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 10 zespołów artystycznych, kilkunastu stowarzyszeń i 13 szkół. Wielu z Nas bierze aktywny udział w realizacji samorządowych zadań poza wyżej wymienionymi zorganizowanymi grupami.

Jako członkowie Samorządowej Wspólnoty Mieszkańców Gminy Zamość ze zdziwieniem i niepokojem obserwujemy publiczne wypowiedzi Polityków, zapowiadających zmiany w organizacji najbliższych wyborów samorządowych. Poprzez ten list wyrażamy więc nasz sprzeciw wobec:

 1. Zapowiedzi wprowadzenia zasady wyboru Radnych Rady Gminy w okręgach wielomandatowych (w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców).
  Negatywnych skutków takiego modelu doświadczyliśmy po wyborach do Rady Gminy Zamość w 2006 i 2010 roku, gdy w rezultacie duże sołectwa Gminy nie miały przedstawiciela w Radzie np. Białowola, Kalinowice, Pniówek, Skokówka, Wysokie. Nie akceptowaliśmy wówczas obowiązującej zasady wyboru, która ma być ponownie wprowadzona. Obecnie obowiązujący podział Gminy Zamość na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych uważamy za lepszy, sprawiedliwszy i właściwy. Okręgi wielomandatowe w społecznościach wiejskich nie będą dobrze służyły rozwojowi idei samorządowej, ani też budowaniu postaw obywatelskiego zaangażowania, a jest to jedno z zadań własnych gmin opisane w ustawie o samorządzie gminnym (z dnia 8 marca 1990 r., art. 5b ust.1 i art.7 ust.1 pkt.17).
 2. Zapowiedzi pozbawienia Mieszkańców Gminy Zamość prawa do zakładania Komitetów Wyborczych Wyborców.
  W wyborach samorządowych na szczeblu gminnym kandydaci na radnych powinni sami decydować z jakiego komitetu wyborczego chcą ubiegać się o mandat. Dzisiaj umożliwia im to art. 403 § 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy: „Obywatele, w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców”. Chcemy nadal mieć prawo zakładania komitetów wyborczych zgodnie z powyższym zapisem. Pozostawienie tego prawa jedynie partiom politycznym będzie zaprzeczeniem samorządowej idei.
 3. Zapowiedzi zmian, których celem jest wybór Wójta Gminy Zamość przez Radnych Rady Gminy, a nie Mieszkańców (w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców).
  Od 2002 roku Wójt Gminy wybierany jest bezpośrednio przez Mieszkańców. Uważamy, że obecny system wyboru jednoosobowego organu wykonawczego Gminy sprawdził się. Mieszkańcy sołectw cenią sobie prawo decydowania o tym, kto z ich mandatu zaufania pełnił będzie funkcję Wójta. Politycy nie mogą bez powodu odbierać Nam praw, które dobrze służą samorządowej idei w Polsce. Takie zmiany nie mają żadnego umocowania, wynikającego z decyzji i oczekiwań Obywateli.
 4. Zapowiedzi Polityków odnośnie ograniczenia liczby kadencji Wójtów.
  Ograniczenia kadencji wójtów nie ma w krajach o ugruntowanej demokracji. Propozycja jej wprowadzenia wymaga głębszych analiz i szerokich konsultacji społecznych. Za niezgodne z prawem i dobrym obyczajem traktujemy zapowiedzi wprowadzenia zakazu ubiegania się o mandat wójtów, którzy już go sprawują. Po latach realizacji samorządowych zadań mają Oni prawo do własnej decyzji w tym zakresie – mogą sami zrezygnować z kandydowania lub pozostawić Mieszkańcom wolność wyboru wójta spośród kontrkandydatów. Trzeba pamiętać, że to mieszkańcy małych Ojczyzn w wolnych i demokratycznych wyborach dali im mandat do sprawowania tych funkcji przez wiele lat. Uważamy, że prawo nie może działać wstecz, a propozycja pozbawienia wójtów biernego prawa wyborczego w najbliższych wyborach samorządowych jest niezgodna z Konstytucją.

Cieszymy się z dorobku 27 lat funkcjonowania samorządów gminnych w Kraju. Utrwalamy wciąż ideę społeczeństwa obywatelskiego – z naszymi sukcesami i porażkami, decyzjami i zaangażowaniem. Szanujemy to i tego samego oczekujemy od Polityków. Wierzymy, że zaprzestana zostanie prowadzona obecnie polityczna kampania oszczerstw wobec Samorządów Gminnych. Mieszkańcy Polski Lokalnej zasługują na szacunek. O przyszłości samorządów w Polsce powinni decydować Mieszkańcy sołectw i miast. To Nasze nabyte prawo. W prowadzonym obecnie przez Polityków monologu nie ma miejsca na Nasz głos, a My, Mieszkańcy Gminy Zamość, oczekujemy rzeczowej dyskusji przed każdą ważną ustawową zmianą praw i zasad. Dlatego powstał niniejszy list.

Korespondencję prosimy kierować na adres: Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński


Po zapoznaniu się z treścią listu można udzielić mu poparcia składając swój czytelny podpis – druki list wyłożone są u Sołtysów.

List podpisało ………………… Mieszkańców. Oryginalne podpisy znajdują się w archiwum Urzędu Gminy Zamość.

ADRESACI listu: Pan Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP, Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP, Pani Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów, Pan Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Pan Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Pani Beata Mazurek – Poseł na Sejm RP, Pani Genowefa Tokarska – Poseł na Sejm RP, Pan Jarosław Sachajko – Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Maciejewski – Poseł na Sejm RP i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Pani Julia Przyłębska – Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Jarosław Kaczyński – Prezes PiS, Pan Grzegorz Schetyna – Przewodniczący PO, Pan Ryszard Petru – Przewodniczący.Nowoczesna, Pan Paweł Kukiz – Przewodniczący Kukiz`15, PanWładysław Kosiniak – Kamysz – Prezes PSL.

Druk listu w ilości 5000 sztuk sfinansowany ze środków prywatnych.

Źródło: Urząd Gminy Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top