Jest praca: Urząd Gminy Zamość ogłosił konkurs na stanowisko urzędnicze

W dniu 04 kwietnia 2019 roku na BIP Urzędu Gminy Zamość zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych  w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21  listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)

2) wykształcenie średnie geodezyjne w lub wyższe administracyjne, geodezyjne, prawnicze. W przypadku wykształcenia na kierunku administracja lub prawo, dodatkowo średnie geodezyjne

3) trzyletni staż pracy w administracji samorządowej,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane  z  oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

7) wymagana wiedza z zakresu:

a)znajomości zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów prawa z nim związanych oraz przepisów prawa związanych z czynnościami wykonywanymi na stanowisku pracy, w szczególności:

– ustawy o samorządzie gminnym,

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– ustawy o gospodarce nieruchomościami

– ustawy kodeks postępowania administracyjnego

– ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

– ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

– ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– ustawy o dostępie do informacji publicznej,

b) umiejętności czytania map i orientacji w terenie.

c) umiejętność czytania i interpretowania zapisów zawartych w rejestrze ewidencji gruntów.

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność korzystania z przepisów prawa,

2) umiejętność    obsługi   komputera  w  zakresie  MS  Office, Word, Exel, korzystania z informacji  dostępnych na stron internetowych prowadzonych przez gminę Zamość i powiat Zamojski związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy,

3) wysoka odporność na stres i działanie pod presją czasu, wysoka kultura osobista, sumienność, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, rzeczowość, komunikatywność,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych ze podziałami  nieruchomości położonych na terenie Gminy Zamość, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego,

2) prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej,

3) podejmowanie czynności i sporządzanie dokumentacji w sprawach nabycia nieruchomości służących powiększeniu lokalnych dróg gminnych.

4) sporządzanie protokołów, uzgodnień lub rokowań nabycia nieruchomości na powiększenie lokalnych dróg gminnych,

5) ustalanie numerów porządkowych dla nieruchomości,

6) występowanie z wnioskiem  o założenie i wprowadzanie zmian w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości gminnych,

7) występowanie z wnioskami o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne;

8) realizacja zapisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej, w odniesieniu do zakresu spraw realizowanych na stanowisku pracy;

9) pełnienie zastępstwa, w przypadku nieobecności pracownika ds. gospodarki nieruchomościami;

10) Inne prace zlecone przez przełożonego.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin na dobę (40 godzin tygodniowo)

2) praca w siedzibie  urzędu gminy,

3) praca w terenie

3) praca przy komputerze,

4) wyjazdy służbowe.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zamość, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i  stażu pracy,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy

4) kwestionariusz osobowy,

5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

7 ) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

9) klauzula informacyjna dla kandydata,

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszeniu o naborze jest niższy niż 6 %.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Zamość pok. 1 lub drogą pocztową na adres:  Urząd Gminy Zamość ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

–  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika   ds. podziału nieruchomości w wydziale  Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska ” w  terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r.  do godz. 15.30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

8. Inne informacje:

– Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

– Osoby, które spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana  oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

– Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

– Informacje związane z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem  (84) 639-29-59 w. 51

źródło: ugzamosc.bip.lubelskie.p

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top