Fundusz Sołecki w Gminie Zamość

Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie Gminy pieniądze dla Sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia Mieszkańców. O wyodrębnieniu funduszu w budżecie decyduje Rada Gminy, podejmując stosowną uchwałę. Decyzje o tym, co ma być finansowane ze środków funduszu sołeckiego, podejmują Mieszkańcy poprzez głosowanie w trakcie zebrania wiejskiego. Techniczną realizacją wybranego przez Mieszkańców zadania zajmuje się Wójt Gminy (z Administracją).

FUNDUSZ SOŁECKI w Gminie Zamość
Fundusz sołecki w Gminie Zamość funkcjonuje od 2016 roku. Środki funduszu sołeckiego są częścią budżetu Gminy. Rada Gminy Zamość uchwałami nr VI/42/15 z dnia 30 marca 2015 r. i nr XXIV/214/16 z dnia 25 lipca 2016 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie funduszu sołeckiego, zapewniając w ten sposób jego finansowanie pieniędzmi gminnymi. Podstawę prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego zawierają przepisy ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301).

Wysokość środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2019 roku w Gminie Zamość
Kwota funduszu sołeckiego 2019 roku w skali budżetu Gminy Zamość = część podstawowa (845 081,09 zł) + część zwiększająca (221 109,59 zł) =1 066 190,68 zł. Wójt Gminy Zamość w terminie do 31 lipca 2018 roku przekaże Sołtysom informację o wysokości środków funduszu sołeckiego, przypadających danemu Sołectwu w ramach budżetu Gminy Zamość na 2019 rok. Kwota funduszu danego Sołectwa uzależniona jest od liczby jego Mieszkańców i składa się z dwóch części:

Części podstawowej, która wyliczana jest na podstawie wzoru znajdującego się w art. 3 ustawy o funduszu sołeckim. To od tej kwoty wydatków w skali Gminy naliczany będzie zwrot środków z budżetu Państwa, który trafi do budżetu Gminy w 2020 roku. W 2018 powinniśmy otrzymać z budżetu Państwa kwotę 212 998,14 zł jako zwrot wydatków funduszu sołeckiego z roku 2017. (26,63% z kwoty wydatków 799 783,86 zł). Część podstawowa funduszu sołeckiego 2019 roku dla danego Sołectwa w Gminie Zamość nie może być większa niż 33 807,30 zł – to ograniczenie ustawowe.

Części zwiększającej, której podstawą przyznania danemu Sołectwu jest uchwała Rady Gminy Zamość z dnia 25 lipca 2016 r nr XXIV/214/16. W naszej Gminie przyjęto zasadę, że część podstawowa funduszu zwiększana jest o kwotę planowanego zwrotu środków z budżetu Państwa w roku poprzedzającym. Kwota ta dzielona jest pomiędzy Sołectwa w zależności od liczby Mieszkańców.

Na jakie zadania można przeznaczyć środki z FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
O tym, na jaki cel wydatkowane będą środki funduszu sołeckiego decydują Mieszkańcy Sołectwa, zgłaszając konkretne wnioski i głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Wskazane do realizacji zadania zgodnie z art. 2. ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim:

 • mają przyczynić się do poprawy warunków życia Mieszkańców danego Sołectwa,
 • mają być zgodne ze strategią rozwoju Gminy,
 • muszą mieścić się w katalogu zadań własnych Gminy.

Ze środków funduszu sołeckiego nie można realizować przedsięwzięć, do których realizacji zobowiązany jest Powiat, Województwo lub Rząd, np.: budowa chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz przejść dla pieszych na nich.

W jaki sposób Sołectwo może rozdysponować środki FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2019 roku? Propozycje przeznaczenia środków funduszu sołeckiego są przedstawiane podczas zebrania wiejskiego. Mieszkańcy uprawnieni do udziału w zebraniu wiejskim poprzez głosowanie jawne podejmują ostateczną decyzję. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim (oraz głosowania), zgodnie z §16 statutu Sołectwa, mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zamość. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys. Organizację zebrania wiejskiego określa również statut Sołectwa. Zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy podejmują decyzje, o tym, co chcą sfinansować ze środków funduszu sołeckiego, musi odbyć się najpóźniej do 30 września 2018 r., gdyż do tego dnia Sołtysi mają czas na przekazanie Wójtowi wniosków uchwalonych na zebraniach wiejskich, dotyczących przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2019 rok (art. 5 ust. 4 ustawy o Funduszu Sołeckim).

Kto i jak może zgłosić wniosek na Zebraniu Wiejskim w sprawie wydatkowania środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Funduszu Sołeckimwniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa”. Z powyższego wynika, że prawo składania wniosku na zebraniu wiejskim mają Sołtys lub Rada Sołecka lub grupa co najmniej 15 pełnoletnich Mieszkańców Sołectwa.

Co powinien zawierać wniosek składany na Zebraniu Wiejskim w sprawie przeznaczenia środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim wniosek Sołectwa „powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa (…) wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem”. Z powyższego wynika, że podobne wymagania dotyczą wniosku przedkładanego zebraniu wiejskiemu pod głosowanie przez uprawnionych wskazanych powyżej. Wniosek powinien zawierać opis (nazwę) przedsięwzięcia (lub przedsięwzięć), opis efektu, szacunkowe koszty realizacji oraz krótkie uzasadnienie. Dla uproszczenia procedury w Gminie Zamość przyjęto obowiązujący druk wniosku, który można pobrać poniżej. Koszty realizacji przedsięwzięć nie mogą przekraczać kwoty funduszu sołeckiego, przypadającego Sołectwu (patrz dalej w Biuletynie). Uzasadnienie wniosku powinno określać sposób jego realizacji i wskazać, w jaki sposób działania te przyczynią się do poprawy warunków życia Mieszkańców Sołectwa.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o wydatkowaniu środków Funduszu Sołeckiego?
Środki funduszu sołeckiego 2019 roku trzeba wydać i rozliczyć do końca roku. Nie można ich gromadzić poprzez przeniesienie ich na kolejny rok. Sołectwa mogą podejmować wspólne decyzje o wydatkowaniu środków funduszu. Wówczas potrzebne są uchwały zebrań wiejskich wszystkich Sołectw chcących realizować wspólne zadanie. Taką sytuację mieliśmy w 2017 roku w przypadku Sołectw Parafii Lipsko oraz w 2018 roku w przypadku Wólki Panieńskiej i Kalinowic. Realizacja zadania, zgłaszanego do wykonania w ramach środków funduszu sołeckiego, powinna zakończyć się konkretnym wymiernym efektem, który podawany jest w uzasadnieniu wniosku. Dlatego ważne jest, aby środki potrzebne na realizację zgłaszanego zadania współgrały z kwotą funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu i umożliwiały osiągnięcie efektu wskazanego we wniosku. Składane do Wójta przez Sołtysów wnioski podlegają kontroli organów Wojewody i innych służb, np. NIK. Ustawa o funduszu sołeckim zobowiązuje Wójta Gminy do analizy składanych wniosków i reakcji w przypadku naruszenia określonych przez Parlament zasad – art. 5 ust. 5ustawy: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, jednocześnie informując o tym sołtysa”. W sytuacji, gdy wniosek wskazuje do realizacji zadanie, nie mieszczące się w kategorii zadań własnych Gminy, działania podejmuje Rada Gminy poprzez jego odrzucenie w trakcie uchwalania budżetu Gminy – art. 5 ust. 11 ustawy o Funduszu Sołeckim: „Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku, gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7”.

Co trzeba zrobić, aby współdecydować o przeznaczeniu środków?
Udział w zebraniu wiejskim jest podstawowym warunkiem, gdyż tylko organ stanowiący Sołectwa (zebranie wiejskie) jest prawnie umocowany do tego rodzaju decyzji. Warto zapoznać się z powyższym tekstem oraz innymi materiałami zamieszczonymi na www.gminazamosc.pl (ustawa o funduszu sołeckim, statut Sołectwa). Tam też jest do pobrania druk wniosku składanego w trakcie zebrania wiejskiego. Dobre przygotowanie do udziału w zebraniu wiejskim, a więc i świadome decyzje, mogą zapewnić wcześniejsze rozmowy z Sołtysem i Radnym Rady Gminy. Warto wcześniej omówić sprawę z sąsiadami. W celu dobrego przygotowania wniosku można przed zebraniem napisać do Wójta Gminy Zamość poprzez www.gminazamosc.pl „zadaj pytanie Wójtowi”. W ten sposób warto rozstrzygnąć obawę, czy planowane przedsięwzięcie jest zadaniem własnym Gminy i jakie środki mogą być potrzebne na jego realizację.

Informacje o terminach zebrań wiejskich są zamieszczone na www.gminazamosc.pl. Będziemy je wysyłać także poprzez gminny system powiadamiania sms. Kto jeszcze nie zarejestrował w nim swojego telefonu komórkowego, warto to uczynić. To nic nie kosztuje. Wystarczy wejść na www.gminazamosc.pl i zarejestrować się. Nie podaje się nazwiska tylko numer telefonu i nazwę Sołectwa. Sołtysi będą informować o zebraniach wiejskich poprzez plakaty i „motylki”. Będziemy prosić Księży Proboszczów Parafii o przekazywanie informacji o zebraniach. ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA WIEJSKIE w sierpniu i wrześniu. Tak, jak każdego roku, we wszystkich zebraniach będzie uczestniczył Wójt Gminy Zamość.

ZOBACZ TABELE WZÓR WNIOSKU USTAWA O FUNDUSZU SOŁECKIM

Źródło: gminazamosc.pl

Komentarze do: “Fundusz Sołecki w Gminie Zamość

 1. Wróg publiczny

  Ale tu już nie bardzo jest na co przeznaczać pieniądze z funduszu sołeckiego. Wszyscy nam zazdroszczą.Kapliczki i figurki wyremontowane, altanki są a więcej potrzeb w naszych sołectwach raczej nie ma. Praca i dobrobyt jest, relacje między sąsiedzkie wzorowe, mieszkancy szczęśliwi, bezpieczeństwo na drogach zapewnione, chodniki solidnie wykonane. Może jakieś obrazy ewentualnie do kapliczek albo pomnik można by postawić.A może jakiś festyn…? Ma ktoś jakieś pomysły?

  Reply
 2. Reginis

  Brawo dla Przedmówcy. 100 % zgody, co do oceny obecnego wydatkowania pieniędzy. Ciągłe wydawnie pieniędzy na bzdety (z małymi wyjątkami), a konkrety polepszające byt wszystkich mieszkańców są odkładane na później. Kapliczki dla dewotów, oświetlenie terenu kościelnego gminnym prądem dla plebana, altanki dla KGW i miejscowych pijaczków, a co dla większości mieszkanców danej miejscowości…?

  Reply
 3. Wróg publiczny

  Pragnę zwrócić uwagę na tegoroczną formułę promowania funduszu sołeckiego i porównać ją z poprzednimi. We wcześniejszych latach mieszkańcy Gminy nie byli wogole informowani o zebraniach, o procedurach związanych ze zgłaszaniem „propozycji”, o formie głosowania oraz o możliwościach związanych z pozyskaniem środków ,tudzież forma promocji była niedostateczna. W moim odczuciu tylko wąska grupa mieszkańców została wtajemniczona w powyższy proceder i po wcześniejszych ustaleniach zgłaszała swoje wnioski,ktore jednogłośnie zostały przegłosowane na zebraniach.Tutaj zaznaczam, że jest to moja prywatna opinia a nie stwierdzenie. W tym roku temat został nagłośniony głównie po interwencjach Pana Ryszarda Puchacza i jaki mamy efekt? Materiały promocyjne na stronie Gminy, informacje w biuletynie a co za tym idzie wieksza świadomość i doinformowanie mieszkańców…Mam nadzieję, że w naszych sołectwach ludzie w końcu się przebudzą a priorytetem przestaną być kapliczki, figurki i altanki tylko podniesienie standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

  Reply
 4. Reginis

  To i tak w ogólnym rozrachunku nie wiele zmienia, bo na zebrania, na których zapadają decyzję przyczhodzi 5-10% uprawnionych mieszkańców, w tych małych % przychodzących na zebrania jest większość z miejscowego układu i to oni decydują co i jak. A przecież można by inaczej. Szkoda, że ludzie nie chodzą na zebrania, na wybory, a później się dziwią, że ktoś inny decyduje o ich poziomie życia.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top