Dzisiaj XV sesja Rady Gminy Zamość – budżetowa

W dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2019 roku o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XV sesja Rady Gminy Zamość.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.Wnioski radnych.

9.Odpowiedzi na wnioski radnych.

10.Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.

11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.

12.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość.

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

14.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

15.Projekt uchwały wsprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zamość.

16.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

18.Projekt uchwały wsprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zamość w roku szkolnym 2019/2020.

19.Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłatza zajęcie pasa drogowego.

20.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Wieprzec Wychody).

21.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycienieruchomości (obręb Mokre).

22.Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2025.

23.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2020 rok.

24.Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej dodokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.

25.Projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

26.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie budynku w miejscowości Białowola od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Zamościu.

27.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zamość z perspektywą do roku 2025.

28.Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2019 rok.

29.Sprawozdanie z realizacji wniosków stałych Komisji Rady Gminy.

30.Informacja o zgłoszonych żądaniach o dszkodowania za poniesioną szkodę lub wykupienia nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

31.Informacja o pracy wójta.

32.Zakończenie sesji.

źródło: ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top