Dofinansowanie projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji Przedszkola w Izbicy

Wniosek Gminy Izbica decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymał  dofinansowanie do projektu pt. „Nowoczesne przedszkole – lepszy start” poprawa poziomu upowszechniania, dostępności oraz jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę, modernizację oraz zagospodarowanie terenu Samorządowego Przedszkola w Izbicy”, w ramach Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania wynosi 850 tys. zł, zaś całkowita wartość projektu to 2.200.000,00 zł. W ramach inwestycji nastąpi rozbudowa, modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Samorządowego Przedszkola w Izbicy.

Projekt obejmuje swym zakresem rozbudowę, nadbudowę oraz kompleksową modernizację wewnętrzną istniejącego budynku Samorządowego Przedszkola w Izbicy połączoną z odpowiednim zagospodarowaniem sąsiadującego z nim otoczenia i rozbudową placu zabaw. Planowane do przeprowadzenia prace inwestycyjne obejmą w szczególności:

 • dobudowę do istniejącego przedszkola trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni 152 m2 w którym utworzone zostaną 3 sale zajęć z pomieszczeniami sanitarnymi i klatką schodową mogące pomieścić 75 dzieci,
 • dobudowę od strony południowej budynku dodatkowej klatki schodowej w celu spełniania obowiązujących normatywów bezpieczeństwa,
 • wymianę i/lub modernizację instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej, sanitarnej, wentylacyjnej, instalacji c.o. oraz zasilania nagrzewnic, gazowej, elektrycznej oraz teletechnicznej,
 • wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu,
 • kompleksową termomodernizację budynku połączoną z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie zewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej do rozbudowywanego budynku przedszkola,
 • montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej w celu wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby bieżącej działalności przedszkola (jako uzupełnienie instalacji elektrycznych oraz c.w.u.),
 • montaż instalacji monitoringowej wewnętrznej i zewnętrznej w celu poprawy bezpieczeństwa zarówno użytkowników przedszkola, jak i obiektu przedszkolnego,
 • zagospodarowanie otoczenia przedszkola poprzez budowę ciągów pieszo – jezdnych, drogi p.poż, ośmiu miejsc parkingowych, rozbiórkę budynku gospodarczego, wydzielenie miejsca do składowania odpadów, nasadzenia drzew i krzewów oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw i zakup dodatkowego wyposażenia,
 • budowę hydrantu oraz zbiornika przeciwpożarowego na terenie przedszkola,
 • rozbiórkę budynku gospodarczego kolidującego z inwestycją.

Ponadto budynek Samorządowego Przedszkola w Izbicy zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych co zapewnione zostanie poprzez:

 • budowę 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych położnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do budynku przedszkola,
 • dostosowanie wszystkich sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • likwidację barier architektonicznych poprzez dostosowanie wnętrza budynku do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz podniesienie chodnika przy wejściu obiektu przedszkolnego,
 • zakup i montaż windy (dostosowanej również do potrzeb osób niewidzących) zapewniającej dostęp osobom z niepełną sprawnością ruchową do wszystkich pomieszczeń w obiekcie.

W ramach projektu przewiduje się dodatkowo zakup wyposażenia dydaktycznego bazującego na wykorzystaniu technologii komunikacyjnych i informatycznych w celu stworzenia możliwości uruchamiania dodatkowych, atrakcyjnych form zajęć z dziećmi. Do nowych pomieszczeń zakupione zostaną 3 zestawy interaktywne (tablica interaktywna, projektor, laptop), pianino cyfrowe oraz zestaw nagłośnieniowy.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że od momentu oddania Przedszkola do użytkowania przez 30 lat nie było w nim większego remontu.

Zdaniem Wójta Gminy Izbica Jerzego Lewczuka pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie jest bardzo znacząca i za to gospodarskie podejście do problemu należą się słowa podziękowania Panu Sławomirowi Sosnowskiemu – Marszałkowi Województwa Lubelskiego oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Izbicy, którzy pracowali nad wnioskiem i gromadzili stosowne dokumenty.

Obecnie w Gminie Izbica jest ponad 100 dzieci w przedszkolu w Izbicy i 100 w pięciu filiach przedszkolnych, co świadczy o tym, że gmina ma przyszłość, a ta inwestycja wpłynie na znaczną poprawę warunków pobytu w przedszkolu.

izbica-1

 

Źródło;Urząd Gminy Izbica

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top