Czyje i jakie problemy chcieli rozwiązać radni Rady Gminy Zamość na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rozpoczynamy publikację protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Zamość. Pierwszy protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość z dnia 02 grudnia 2020 roku.

 

Protokół
z obrad zdalnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość
w dniu 2 grudnia 2020 r.

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji:

 • Tadeusz Kostrubiec – przewodniczący Komisji
 • Halina Szymańska – wiceprzewodnicząca Komisji
 • Krzysztof Gromek – członek Komisji
 • Konrad Kitka – członek Komisji
 • Wiesław Pośnik – członek Komisji

oraz

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk, Konrad Dziuba  Z-ca Dyrektora Wydziału Społeczno – Administracyjnego, Mieszkaniec Gminy Zamość Ryszard Puchacz.

 

Pkt. 1. 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Komisji Tadeusz Kostrubiec, który stwierdził, że uczestniczą w nich wszyscy jej członkowie, w związku, z czym zostało osiągnięte quorum.

 

Pkt. 2.

 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad.

 Proponowany porządek:

 • Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Sprawy bieżące.
 • Informacja o pracy wójta.
 • Praca nad projektem budżetu na 2021 rok.
 • Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad ?

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, wniosków i zapytań do przedstawionego porządku obrad.

 

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o udział w głosowaniu – kto jest za przyjęciem porządku obrad, w tak zaproponowanym kształcie ?

 

Za – 5 (wszyscy członkowie Komisji)

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

 

Pkt. 3.

 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że w tym punkcie zostanie przyjęty protokół   z posiedzenia z dnia 15 maja 2020 r.  Następnie zapytał, czy Radni po zapoznaniu się z jego treścią mają jakieś uwagi ?

 

Radni nie zgłosili żadnych uwag.

 

Przewodniczący Komisji poprosił o udział w głosowaniu – kto jest za przyjęciem protokołu  z poprzedniego posiedzenia, jakie miało miejsce w dniu 15 maja 2020 r. ?

 

Za – 5 (wszyscy członkowie Komisji)

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja jednogłośnie przyjęła protokół   z poprzedniego posiedzenia.

 

Pkt. 4.

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w tym punkcie Komisja zajmie się sprawami bieżącymi. W związku, z czym, zapytał Radnych, czy mają jakieś uwagi, tematy i pytania związane z tą tematyką ?

Radny Krzysztof Gromek poinformował, że nowe oświetlenie uliczne przy ul. Ordynackiej w Skokówce już świeci, a następnie podziękował Wójtowi Gminy za zrealizowaną inwestycję.

 

Radni nie zgłosili więcej żadnych uwag ani pytań.

 

Przewodniczący Komisji zakończył ten punkt obrad.

 

Pkt. 5

 

Przewodniczący Komisji poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu.

 

Wójt Gminy poinformował, że na ostatniej Sesji Rady Gminy Zamość przedstawił informacje dotyczące realizacji dochodów bieżącego roku, projektowania budżetowego i lotniska w Mokrem. W związku, z czym poprosił Radnych o zadawanie ewentualnych pytań lub zgłaszanie inny ważnych tematów, celem ich omówienia.

 

Radni nie zgłosili więcej żadnych uwag ani pytań.

 

Pkt. 6.

Przewodniczący Komisji poprosił Wójta Gminy o omówienie projektu budżetu na 2021 rok.

Wójt Gminy przypomniał, że przekazał Radnym szereg materiałów dotyczących projektowania budżetu na 2021 rok. Następnie przedstawił najważniejsze założenia dotyczące tego zagadnienia, w oparciu o wspomniane zestawienia (w załączeniu). Wójt Gminy przypomniał również, że o możliwości zadłużenia budżetu nie decyduje współczynnik – udział procentowy zadłużenia na koniec roku, w stosunku do dochodów. Dodał, że funkcjonuje dodatkowe ograniczenie dotyczące relacji – spłaty rat kredytów i odsetek do dochodów bieżących Gminy bez dotacji. Dopiero średnia z trzech lat wcześniejszych wynikająca z tych relacji określa możliwości wzięcia kredytu w kolejnym roku na konkretną kwotę. W związku, z czym wpływ na ewentualne dodatkowe zadłużenie w 2021 roku będzie miało rozliczenie budżetu bieżącego roku, a także finanse lat 2018 i 2019. Tym samym wprowadzanie, jakichkolwiek zmian w chwili obecnych realiach finansowych prawdopodobnie nie pozwoli Gminie na dodatkowe zadłużenie w 2021 roku. Wójt Gminy poprosił o cierpliwość i podjęcie decyzji w tym zakresie w kolejnym roku, gdyż będzie już więcej informacji wynikających z rozliczenia budżetu 2020 r. Dodał, że inne źródła dochodów należy upatrywać w ewentualnych rozstrzygnięciach konkursów np. Funduszu Inwestycji Samorządowych i Funduszu Dróg Samorządowych.  Ponadto mamy trzy programy unijne nie rozpoczęte, tam gdzie mamy podpisane umowy dotacyjne tj. OZE, budowa wodociągu   w Płoskiem, modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość.

Przewodniczący Komisji poprosił Radnych o dyskusję.

Radna Halina Szymańska zasugerowała, że warto by rozważyć możliwość podniesienia diet dla Radnych, w związku, z tym iż od wielu lat pozostają na tym samym poziomie.

Wójt Gminy wyraził opinię, że nie jest to wniosek do projektu budżetu 2021 roku, z uwagi na to, że najpierw powinna być decyzja Rady Gminy o zmianie wysokości diet, a dopiero Organ wykonawczy dostosowuje do niej budżet.

Radny Konrad Kitka, który na wstępie swojego wystąpienia sprostował słowa Wójta Gminy odnośnie do wypowiedzi Radnego, jakoby współczynnik z tabelki wyłącznie decyduje   o możliwościach kredytowania. Radny przypomniał, że mówił o procentowych relacjach dochodów budżetu do zadłużenia budżetu. Zwrócił również uwagę, że wskaźniki zapisane  w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przyszłe lata a dokładnie wskaźnik, o którym wspomniał Wójt, jest na poziomie znacznie wyższym, niż ten przewidziany na rok 2021.

 

Następnie Radny Konrad Kitka zwrócił się z pytaniem dotyczącym różnić w wysokości dotacji unijnej do projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Zamość część 3. W opracowaniu przygotowanym przez Wójta Gminy (str. 4) jest kwota 1 818 000 zł. Natomiast w projekcie budżetu 2021 na str. 11, jako dochody majątkowe na to samo zadanie wskazana jest suma 1 713 410,69 zł, a na podpisanej umowie widnieje liczba 2 218 000,00 zł.

 

Wójt Gminy podkreślił, że jego wypowiedź dotyczyła wyjaśnienia sytuacji, iż na podstawie przekazanych materiałów, nie można ustalać zadłużenia budżetu. Natomiast wprost współczynnika, o którym mówił Radny Konrad Kitka, w tych zestawieniach nie ma, gdyż trzeba go najpierw wyliczyć, na podstawie tam zawartych informacji  Wójt Gminy dodał, że w WPF-ie przedłożonym razem z projektem budżetu na przyszły rok, od 2022 roku, nie ma zapisów dotyczących nowego kredytu. Przypomniał również, że zwracał się do Radnych na poprzednich posiedzeniach Komisji, że jedną z pierwszych decyzji w przyszłym roku będzie kwestia wzięcia przez Gminę nowych kredytów. Wójt Gminy wyjaśnił, że rozbieżności związanie z dofinansowaniem OZE wynikają z błędu, jaki znalazł się w informacji opisowej do projektu budżetu przekazanej przez niego do Radnych. Natomiast w materiałach z przekazanych Radnym z 30 października, jest wskazany aktualny poziom dotacji. W projekcie budżetu 2021 roku dofinansowanie na to zadanie jest zapisane w kwocie 2 063,411 zł, wpłaty mieszkańców to 781 229,00 zł i 1 166 360,00 to są środki budżetu Gminy, w tym 340 000,00 zł to planowany zwrot podatku VAT, który w ciągu roku pomniejszy wkład własny. Wójt Gminy dodał, że w materiałach wysłanym Radnym wspomniane dofinansowanie w kwocie 2 063,411 zł, to suma dochodów 2021 i 2022 roku. Przy czym w zapisie dochodów w 2022 roku jest to kwota 350 000,00 zł, po rozliczeniu zadania. Tym samym kwota, jaką podał Radny – 1 713 410,69 zł, jest dobra, lecz należy do niej dodać 350 000,0 zł. Wówczas otrzymamy liczbę 2 063,411 zł. Ogólnie, jeśli chodzi o dotacje do programu OZE, to projekt budżetu zawiera dane oparte o efekt otwartego postępowania przetargowego, a nie na wniosku złożonym w Zarządzie Województwa lubelskiego.

 

Radny Konrad Kitka podziękował Wójtowi Gminy za wyjaśnienia oraz zwrócił się z pytaniem – Czy możliwość uzyskania dofinansowanie na projekt OZE było do kwoty 64%, czy o kwotę 64%.

 

Wójt Gminy Zamość poinformował, że zgodnie z umową dofinansowanie opiewa na kwotę 64% i o takie wsparcie Gmina wnioskowała.

 

Radny Konrad Kitka zapytał, czy we wniosku jest podawana szacunkowa kwota dotacji, oraz wnioskowaną kwotę dotacji?

 

Wójt Gminy odpowiedział, że we wniosku podawana jest wyliczona kalkulowana wartość zadania oraz procentowy poziom oczekiwanej dotacji, co podlega ocenie punktowej w konkursie o unijne pieniądze.

 

Radny Konrad Kitka stwierdził, że z listy grantowej opublikowanej, jako załącznik do Uchwały Zarządu Województwa lubelskiego można wyliczyć, iż Gmina nie wnioskowała o dotację w kwocie 64% i takiej nie uzyskała, biorąc pod uwagę relację kwota zadania, a uzyskane dofinansowanie.

 

Wójt Gminy odpowiedział, że skoro poinformował, że Gmina występowała o 64% dofinansowanie to, tak jest. Natomiast chodzi o koszty kwalifikowalne, a koszt całego zadania to nie są koszty kwalifikowalne.

 

Radny Konrad Kitka nadmienił, że nie jak do tej pory nie sporządzał projektu budżetu i nie zna się na tym, ale jeśli ma jakieś niejasności, to ma prawo na takim spotkaniu zadawać pytania.

 

Następnie Radny Konrad Kitka ponowił wniosek złożony w trakcie posiedzenia Komisji rewizyjnej w dniu 30.11.2020 r. dotyczący wpisanie (ujęcie) w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2021 roku oraz w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 realizację niżej wymienionych zadań:

 

Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec Wolica i Sitaniec i budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą). Źródło finansowania: Źródło finansowania: zwiększenie przychodów budżetu, o kwotę umożliwiającą realizację ww. zadań poprzez zaciągnięcie stosownego kredytu, to jest – 2.100.000,00 zł.

 

Przewodniczący Komisji poprosił o udział w dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk zwrócił się z zapytaniem, czy posiadając w przyszłym roku wiedzę odnośnie do uzyskania dofinansowania wniosków, które złożyła Gmina, będzie można wprowadzić do budżetu zwiększenie kredytu?

 

Wójt Gminy Zamość poinformował, że jest taka możliwość, jeśli będą pozwalały na to regułki wynikające z ustawy o finansach publicznych. Co więcej, takie działania były podejmowane w maju br., gdy Gmina zwiększała zadłużenie na potrzeby rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Natomiast Wójt od początku rozpoczęcia projektowania budżetowego mówił Radnym na Komisjach, o możliwości wzięcia dodatkowego kredytu, z wydłużonym okresem spłaty na 8 lat.

 

W związku, ze złożonym wnioskiem przez Radnego Konrada Kitkę, Przewodniczący Komisji zapowiedział, że zostanie przeprowadzone głosowanie. Natomiast według niego na tym etapie projektowania budżetowego, trudno jest mówić o dodatkowym zadłużeniu i jest temu przeciwny.

 

Radny Konrad Kitka zapytał, co będzie w przypadku, jeśli zadania nie otrzymają dofinansowania z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych?

 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że odcinek drogi w Płoskiem do rozdzielni, został zgłoszony do konkursu, ale nie uzyskał dofinansowania, na czym wszystkim zależało. Jednak nikt nie forsuje jej obecności w zapisach projektu budżetu gminy na 2021, z uwagi na brak środków. Kolejne działania w tym zakresie będą podejmowane przy lepszej sposobności.

 

Radny Konrad Kitka zwrócił uwagę na fakt, iż w przypadku wspomnianej drogi w Płoskiem, rzeczywiście taki fakt miał miejsce, ale były także takie okoliczności, jeśli nie było informacji odnośnie uzyskania dofinansowania, to zadanie było ponownie kierowane do konkursu                       w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast zgodnie z założeniami Komisji Rozwoju Gmina i Budżetu i nie będzie możliwości posiłkowania się tym źródłem dofinansowania.

 

Wójt Gminy przypomniał, że to Rada Gminy podjęła już wcześniej decyzję, a nie Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy, iż w ewentualnym sierpniowym konkursie w przyszłym roku mają być zgłoszone drogi: Szopinek i Płoskie KDD. Jeśli będzie można złożyć jedynie dwa wnioski, to trzeba będzie dokonać wyboru spośród pięciu dróg. To są rozstrzygnięcia nie tylko Wójta, nie tylko Komisji, ale i Rady. Wójt Gminy dodał, że ze względów prawno-organizacyjnych droga Płoskie KDD, nie będzie na ten najbliższy konkurs gotowa. Jeśli chodzi o drogę w Szopinku, to po spotkaniu z projektantem, nie widać na razie żadnych zagrożeń. Do końca marca jest czas na opracowanie dokumentacji i złożenie wniosków o uzyskanie pozwoleń. Wójt Gminy podkreślił, że nie widzi innych możliwość realizacji tych zadań, ze względu na duże koszty, na które nie są gotowe obecny i przyszłe budżety Gminy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Adamczuk stwierdził, że dyskusja schodzi na złe tory, gdyż podejmując konkretne decyzje na poszczególne lata, to nikt nie przewidywał, że będzie taka sytuacja, jaką mamy dzisiaj. Konsekwencją problemów finansowych budżetu krajowego jest, taki, a nie inny budżet Gminy. Trzeba wierzyć, że sytuacji poprawi się i należy brać pod uwagę, że konkursy zostaną ogłoszone.

 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Konrada Kitki:

 

Wniosek o wpisanie (ujęcie) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 oraz  w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 realizację niżej wymienionych zadań: Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec Wolica i Sitaniec i budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą). Źródło finansowania: zwiększenie przychodów budżetu o kwotę umożliwiającą realizację ww. zadań poprzez zaciągnięcie stosownego kredytu, to jest – 2.100.000,00 zł. 

 

Za – 3

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 1

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że wniosek został przegłosowany i będzie przekazany do Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, jako wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

O głos poprosił Mieszkaniec Ryszard Puchacz, który odniósł się do słów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość Jacka Adamczuka odnośnie do kryzysu w budżecie państwa i finansach Gminy spowodowanego pandemią. Poinformował, że w listopadzie nastąpiła zmiana w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych, i będzie powołany Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ze zwiększonymi środkami o 3 mld złotych. Zdaniem Mieszkańca Wiceprzewodniczący może nie ma wiedzy, gdyż nie każdy interesuje się sprawami samorządowymi, finansami publicznymi, dotacjami rządowymi itd. przez co, są później tego typu wypowiedzi. Druk 734 zm. Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość w odpowiedzi stwierdził, że Mieszkaniec jako człowiek zorientowany dobrze wie, iż sama zmiana ustawy niczego nie gwarantuje. Jakie by kwoty tam nie były zapisane, to nie oznacza to, że trafią na konta wnioskujących samorządów, czy przedsiębiorców.

Głos zabrał Z-ca Dyrektora Wydziału Społeczno – Administracyjnego Konrad Dziuba jako Radny Rady Powiatu Zamojskiego. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Skarbnik oraz Starosta przekazali informacje, że Powiat nie będzie zaciągała dodatkowych kredytów na budowę chodników. Wywnioskować można, że Samorząd powiatowy wciąż przy realizacji swoich zadań, wciąż będzie korzystał z kredytowania przez Gminy. Ponadto Komisja dyskutowała na temat budowy lotniska w Mokrem. Starosta poinformował, że Powiat będzie głównym inwestorem. Środki na ten cel w kwocie 7 000 000 zł, ma pozyskać z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wniosek został złożony. W tym kontekście była również mowa o spółce. Zdaniem Radnego Konrada Dziuby, Powiat nie ma konkretnego planu na realizację, tej inwestycji. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, to w planach jest przebudowa drogi Lipsko – Łabunie. Wielce prawdopodobne jest, że Powiat będzie namawiał Gminę Zamość na partycypowanie w kosztach zadania.

Następnie Radny Konrad Kitka złożył wniosek dotyczący zmniejszenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury z działu „Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego”, z kwoty 159 000,00 zł, o kwotę 59 000 zł do kwoty 100 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że wniosek zostanie poddany pod głosowanie.

 

Głos zabrał Wójt Gminy, który przypomniał, że w projekcie budżetu 2021 roku, dotacja dla GOK-u, jest zmniejszona w stosunku do zgłoszonych potrzeb i wydatków 2020 roku o 250 000,00 zł.

 

Radny Konrad Kitka podkreślił, że jego wniosek dotyczy jedynie działu „Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego”.

 

W odpowiedzi Wójt Gminy, poinformował, że we wniosku nie chodzi o przeniesienie środków z działu Promocja na inne zadania GOK-u, tylko o kolejne obniżenie dotacji, łącznie o ponad 300 000,00 zł.

 

Przewodniczący Komisji poprosił Radnych o udział w głosowaniu wniosku Radnego Konrada Kitki, dotyczącego zmniejszenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury z działu „Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego”, z kwoty 159 000,00 zł, o kwotę 59 000 zł do kwoty 100 000,00 zł.

 

Za – 1

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 3

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w związku z remisem Komisja nie podjęła decyzji, w sprawie wniosku Radnego Konrada Kitki. Natomiast sam wniosek zostanie bez opinii Komisji, przekazany Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.

 

Wójt Gminy wyraził opinię, że mieszkańcy po to wybrali Wójta i Radnych, aby podejmowali decyzje i nie wstrzymywali się od głosu.

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Radni mają prawo wstrzymać się od głosu.

 

Wójt Gminy podkreślił, że nie ma zamiaru negować tego prawa, a podkreślić skutki takiego głosowania. Ponadto nikt z Radnych nie zadał pytań, które mogłoby pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji.

 

Przewodniczący Komisji powtórzył, wniosek jest nierozstrzygnięty i zostanie bez opinii Komisji, przekazany Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.

 

O głos poprosił Mieszkaniec, który zgodził się z opinią Wójta Gminy odnośnie do głosowania. Jednocześnie stwierdził, że tak jak Radna Halina Szymańska mówiła o potrzebie podwyżki diety, tak równie odważnie trzeba podejmować decyzje w sprawach budżetu Gminy. Głos wstrzymujący się może być przy uchwałach ideologicznych jak np. przy uchwale w sprawie Karty Praw Rodziny itp.

 

Przewodniczący Komisji odniósł się do wypowiedzi Mieszkańca, stwierdzając, że to nie jest brak odwagi, lecz potrzeba głębszej analizy sytuacji. Lepiej się wstrzymać od głosowania, niż popełnić błąd.

 

Głos zabrał Mieszkaniec, który stwierdził, że Radni mogli poprosić o dodatkowe informacje, tak jak to uczynili Członkowie Komisji Rewizyjnej na swoim posiedzeniu.

 

Przewodniczący Komisji zauważył, że sprawa nie jest przesądzona i w jego przypadku, szczegółowe informacje będzie mógł uzyskać na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, której jest członkiem.

 

Radny Konrad Kitka wyraził pogląd, że każdy z Radnych skorzystał z przysługujących mu praw i przedstawione opinię są opiniami pojedynczych osób. Natomiast konkretne odniesienie się przez Radnego, podczas Komisji nie jest wiążące w żaden sposób dla Komisji Rozwoju i Budżetu, która ten wniosek będzie rozpatrywała. Następnie Radny Konrad Kitka zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy – Czy związku, z pandemią i ograniczeniami kursowania autobusów, MZK w Zamościu przekazało jakieś informacje odnośnie do rekompensaty z tego tytułu?

Wójt Gminy przypomniał, że jest to umowa dotacyjna, która zakłada powierzenie zadań gminnych z zakresu transportu publicznego Miastu Zamość. W takim typie umowy nie ma mowy o rekompensatach. Natomiast są zapisy również i w polskim prawie, że  Zamawiający, czyli Gmina Zamość ponosi pełne koszty takiego porozumienia. Czekamy na zakończenie roku i jeśli na rozliczeniu końcowa kwota będzie niższa od kwoty dotacji, to Miasto Zamość ma obowiązek zwrócić różnicę. Gdyby była wyższa, to nie wiadomo, czy miasto wystąpi z prośbą o wyrównanie środków. Wprowadzone ograniczenia były uzgadnianie, zarówno teraz ,jak i wcześniej.

O głos poprosił Mieszkaniec, który zwrócił się z pytaniami do Wójta Gminy, w związku, z tym że na ostatniej Komisji rewizyjnej wystąpiły pewne nieścisłości odnośnie do zadłużenia Gminy, a na dzisiejszym posiedzeniu Wójt stwierdził, że w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30 października 2020 r. wkradł się błąd dotyczący dofinansowania OZE. Uchwała jest już opublikowana w BiP, pracowała nad nią Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy, czy tam nie wkradły się jeszcze inne błędy i jakie jest aktualne zadłużenie Gminy?

Wójt Gminy poinformował, że błąd nie był w uchwale WPF z dnia 30 października,                             a w informacji opisowej do projektu budżetu przekazanej przez niego do Radnych. Natomiast jeśli chodzi o zadłużenie, to Wójt przedstawił sytuację związaną z projektem budżetu, a nie z wnioskiem Mieszkańca o udostępnienie informacji w tym zakresie. Na Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy mówił, że zadłużenie na koniec 2020 roku, podane jest w materiałach dotyczących projektu budżetu 2021. W tego typu dokumentach nie podaje się danych chwilowych, lecz końcowe, w tym wypadku na koniec 2020 roku. Natomiast informacje mogą być nie spójne, gdyż w projekcie budżetu zapisany jest kredyt w wysokości 5 000 000 zł, a nie 7 000 000 zł, jak jest w bieżącym budżecie Gminy.

Przewodniczący Komisji zapytał Radnych – czy mają jakieś uwagi, zapytania, wnioski ?

Radna Halina Szymańska zapytała, czy jest możliwość powtórzenia głosowania nad wnioskiem Radnego Konrada Kitki w sprawie obniżenia dotacji GOK-u na promocję? Radna wyraziła opinię, że popiera promowanie Gminy. Tym samym nastąpiłoby rozstrzygnięcie tej kwestii.

Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek rozstrzygnięty, czy nie i tak trafi pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Głosowanie odbyło się i nie ma potrzeby już go powtarzać.

O głos poprosił Mieszkaniec, który stwierdził, że jeśli będzie procedowana sprawa diety dla Radnych, to zabierze szerzej głos, a obecnie nie widzi żadnej potrzeby zmian w tym zakresie.

Radni nie zgłosili już żadnych uwag, wniosków i zapytań.

Pkt. 7.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany. Podziękował Radnym i Gościom za przybycie, a następnie zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Wnioski Komisji:

Wniosek do projektu budżetu 2021 roku i Wieloletniej Prognozie Finansowej 2021 r. zgłoszone na obradach Komisji:

 

 1. Wniosek o wpisanie (ujęcie) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 oraz                          w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 realizację niżej wymienionych zadań: Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec Wolica i Sitaniec i budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą). Źródło finansowania: zwiększenie przychodów budżetu o kwotę umożliwiającą realizację ww. zadań poprzez zaciągnięcie stosownego kredytu, to jest – 2.100.000,00 zł. 

 

Wniosek do projektu budżetu 2021 roku:

 

 1. Wniosek dotyczący zmniejszenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury z działu „Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego”, z kwoty 159 000,00 zł, o kwotę 59 000 zł do kwoty 100 000,00 zł.

źródło: BIP UG Zamość

Komentarze do: “Czyje i jakie problemy chcieli rozwiązać radni Rady Gminy Zamość na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Wólka Panieńska

  Jak radnej nie pasuje wysokość diety i jest za niska dla niej to niech zrezygnuje z mandatu. Są inni, którzy nie idą dla kasy tylko przyjdą pracować dla dobra wspólnego.

  Reply
 2. RIO

  Jaka podwyżka diet radnych? Za co?
  Za śmieci podwyższyli to niech sobie obniżą dla równowagi.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top