XXXVII sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 27 września 2017 roku o godz.15.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokre odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Zamość. Radni będą pochylać się nad uchwałami w sprawie:

-uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

-uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie budżetowej na 2017 rok

-uchwałą w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2018

Radni pochylą się również nad serią uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół dotychczas działających w szkoły ośmioletnie.

Ważnymi punktami sesji będzie rozparzenie dwóch wniosków mieszkańca gminy,  które zgłoszone zostały na dwóch poprzednich sesjach Rady Gminy Zamość.

PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI RADY GMINY ZAMOŚĆ

 1. Otwarcie sesji

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Interpelacje radnych.

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

 9. Projekt uchwały w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Żdanowie

 10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żdanowie
  w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

 11. Projekt uchwały w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Sitańcu

 12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny
  w Sitańcu.

 13. Projekt uchwały w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Płoskiem

 14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II
  w Płoskiem

 15. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wysokiem
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem.

 16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
  w Kalinowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach

 17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej w ośmioletnią  Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

 18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mokrem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mokrem.

 19. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej.

 20. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zawadzie

 21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2018

 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Mokre).

 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Kalinowice)

 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Łapiguz)

 25. Informacja z wykonania budżetu Gminy Zamość oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy za I półrocze 2017 roku w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

 26. Ocena stopnia realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2017 r.

 27. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym
  o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość.

 28. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności skargi na działalność Wójta Gminy.

 29. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy Zamość w sprawie przeanalizowania przez Radę Gminy wszystkich wniosków złożonych do funduszu sołeckiego w 2015, 2016 roku.

 30. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy Zamość w sprawie zbadania zasadności powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w związku z opublikowanym zarządzeniem Wójta Gminy.

 31. Informacja o pracy wójta.

 32. Odpowiedzi na interpelacje.

 33. Wnioski i zapytania radnych.

 34. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.

 35. Zakończenie sesji.

  Źródło: gminazamosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top