XXXI sesja Rady Powiatu w Zamościu


XXXI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu  odbędzie się 28 września 2022
roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu w
budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul.
Partyzantów 3, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-
weterynaryjnego na obszarze powiatu.
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie.
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku
Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez
Powiat Zamojski za rok szkolny 2021/2022.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu
za I półrocze 2022 roku.
10.Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku.
11.Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
c) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz ustalenia
zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat
Zamojski jest organem prowadzącym,
d) zmieniająca uchwałę Nr X/116/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 27 listopada
2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Zamojski

e) w sprawie powierzenia Gminie Nielisz prowadzenia zadań publicznych w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
Nielisz w sezonie 2022/2023,
f) w sprawie powierzenia Gminie Szczebrzeszyn prowadzenia zadań publicznych
w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Miasta Szczebrzeszyn w sezonie 2022/2023,
g) w sprawie powierzenia Gminie Radecznica zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową Nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. woj. 848 na terenie Gminy
Radecznica,
h) w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L
Radecznica – Sułowiec – dr. woj. 848” na terenie Gminy Radecznica,
i) w sprawie powierzenia Gminie Skierbieszów zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową Nr 3242L Hajowniki – Łaziska – Dębowiec na odcinku Iłowiec –
Łaziska,
j) w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L
Hajowniki – Łaziska – Dębowiec na odcinku Iłowiec – Łaziska”,
k) w sprawie powierzenia Gminie Sułów zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową Nr 3011L Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn na terenie
Gminy Sułów,
l) w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L
Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn” na terenie Gminy Sułów,
ł) w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości,
m) w sprawie rozpatrzenia skargi na władze Powiatu Zamojskiego.
12.Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
13.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
14.Sprawy różne.
15.Zakończenie obrad

źródło: spzamosc.bip.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top