XXIV sesja Rady Gminy Zamość

XXIV sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r (czwartek) o godzinie 15.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji Rady Gminy podany został do publicznej wiadomości w dniu 17 listopada 2020 roku. Jest w nim ujęty punkt „Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”. Biorąc pod uwagę wyjątkowy tryb obrad sesji Rady Gminy, proszę wnioski i zapytania przesyłać pocztą elektroniczną na adres wojt@zamosc.org.pl przed obradami sesji – najpóźniej w dniu 25 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Zostaną one odczytane w trakcie jej obrad i będą na nie udzielone odpowiedzi.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
13. Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXII/204/20 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie udzielenia Gminie Sitno pomocy finansowej na remont drogi gminnej
nr 110707 L w m. Jarosławiec.
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Zamość.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
w zakresie pożytku publicznego na rok 2021.
17. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok.
18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr L/486/18 Rady Gminy Zamość z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
19. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zamość za 2019 rok
20. Informacja o pracy wójta gminy
21. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top