WSA oddalił skargę w sprawie wynagrodzenia radnego Piotra Najdy. Błędne pouczenie nie wpływa na ważność decyzji według WSA

W dniu 24 listopada 2020 roku na posiedzeniu niejawnym WSA w Lublinie oddalił skargę na decyzję Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. Skarżący złożył wniosek o uzasadnienie wyroku.

Sąd stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja nie jest dotknięta wadami prawnymi skutkującymi koniecznością jej uchylenia bądź stwierdzenia nieważności.

Przypominamy w dniu 16 stycznia 2020 roku mieszkaniec  zwrócił się do Wójta Gminy Zamość o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie, w jakiej jednostce organizacyjnej Urzędu Gminy Zamość, od kiedy i w jakim charakterze oraz z jakim wynagrodzeniem został zatrudniony Piotr Najda radny Rady Gminy Zamość.

W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 22 stycznia 2020 roku Kierownik Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość poinformował, że Piotr Najda jest zatrudniony w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej Gminy Zamość od dnia 01 października 2019 r. na stanowisku majstra grup terenowych. Z kolei wysokość wynagrodzenia stanowi dobro osobiste i podlega ochronie na mocy przepisów Kodeksu cywilnego.

W związku z tym mieszkaniec złożył skargę do WSA w Lublinie, który w prawomocnym wyroku z dnia 25 marca 2020 r. zobowiązał Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 16 stycznia 2020 r. w zakresie dotyczącym wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość Piotra Najdy.

W związku z tym organ w dniu 24 lipca 2020 r. wydał decyzję, w której rozpatrzył wniosek skarżącego odmownie. Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem, skarżący złożył skargę do WSA w Lublinie, zarzucając Kierownikowi GZOK Gminy Zamość naruszenie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez nieuprawnione ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej, mimo że wniosek dotyczy osoby pełniącej funkcje publiczne, a także naruszenie art. 107 & 1 pkt 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez błędne pouczenie o środkach odwoławczych od decyzji.

W dniu 24 listopada 2020 roku skład sędziowski w składzie sędzie WSA oraz dwóch sędziów  NSA oddalił skargę skarżącego na decyzję Kierownika GZOK Gminy Zamość. Obywatel zwrócił się do WSA z wnioskiem o sporządzenie i udostępnienie uzasadnienia do wyroku w sprawie oddalenia skargi.

W uzasadnieniu WSA stwierdził m. in ze osoba, której dotyczy wniosek nie pełni w organie funkcji publicznej, nie dysponuje majątkiem publicznym, nie zarządza sprawami związanymi z wykonywaniem władzy publicznej czy też nie ma wpływu na procesy decyzyjne dotyczące sytuacji prawnej innych podmiotów będąc zatrudnionym na umowę o pracę, a wykonywane zadania i obowiązki nie były wykonywaniem funkcji publicznej, organ nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku.

WSA odnosząc się do zarzutu błędnego pouczenia przez organ o środkach odwoławczych stwierdził, że brak pouczenia o treści art. 52 p.p.s.a. w decyzji nie wpływa na jej ważność.

W naszej ocenie jest to tylko pogląd WSA w Lublinie. Po analizie uzasadnienia wyroku skarżący uznaje wyrok sądu lecz  ma swój pogląd w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top