W Gminie Łabunie ruszył nabór wniosków na OZE

 Gmina przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia. Wstępny koszt do poniesienia przez właściciela nieruchomości za montaż jednego zestawu instalacji na budynku mieszkalnym wynosi:

Kolektory słoneczne – od 2 500,00 zł do 3 000,00 zł
Panele fotowoltaiczne – od 4 000,00 zł do 5 000,00 zł

Energia z instalacji solarnych i paneli fotowoltaicznych nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Ostateczna wysokość kosztów do poniesienia przez właściciela budynku mieszkalnego zostanie ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Łabunie, po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Program działania w zakresie realizacji projektu przedstawia się następująco:

  • zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: do dnia 4 czerwca 2019 roku,
  • wykonanie projektów, podpisanie umów z uczestnikami projektu, opracowanie studium wykonalności projektu: lipiec–sierpień 2019 roku,
  • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, realizacja: lata 2020-2021.

Biorąc powyższe pod uwagę, osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są owypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą do Urzędu Gminy Łabunie, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2019 roku.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości właścicieli budynków, niż możliwości i ograniczenia projektowe, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie losowanie. Osoby, które dostarczą ankiety po wskazanym terminie, wpisywane będą na listę rezerwową projektu.

Formularz deklaracji i ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www.labunie.com.pl   w zakładce„Strefa mieszkańca – formularze – ochrona środowiska” oraz w Urzędzie Gminy Łabunie, pokój nr 9.

Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela Krzysztof Wiśniewski – pracownik Urzędu Gminy Łabunie, tel. (84) 611-60-25.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top