Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów ogłoszone, rusza kampania wyborcza do samorządów

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie premiera o zarządzeniu wyborów samorządowych, a to oznacza, że ruszyła kampania wyborcza. Wybory odbędą się 7 i 21 kwietnia 2024, do 12 lutego należy zawiadomić PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego, do 4 marca zgłosić listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw.
Zgodnie z art. 104 Kodeksu Wyborczego, kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.

KALENDARZ WYBORCZY

 • Do 12 lutego 2024 r.

Powinno nastąpić podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.

Zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

 • Do 22 lutego 2024 r.

Dokonać należy zgłoszenia komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

 • Do 27 lutego 2024 r. do godz. 16:00

Komisarze wyborczy powinni dokonać powołania komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

 • Do 4 marca 2024 r.

Powinny zostać utworzone obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.
Do tego terminu również powinny zostać zgłoszone terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.

 • Do 8 marca 2024 r.

Podane powinny zostać do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. Zgłasza się także komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 • Do 13 marca 2024 r.

Państwowa Komisja Wyborczą przyznaje jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

 • Do 14 marca 2024 r. do godz. 16:00

Dokonuje się zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

 • Do 15 marca 2024 r.

Następuje przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

 • Do 18 marca 2024 r.

Komisarz wyborczy przyznaje numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.

Komisarze wyborczy powołują obwodowe komisje wyborcze.

 • Od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24:00

Nieodpłatnie rozpowszechniane są w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

 • Do 25 marca 2024 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń:

   1. a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
   2. b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Dokonuje się zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zgłasza się zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

 • Do 28 marca 2024 r.

Podaje się do publicznej wiadomości informacje o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

 • Do 29 marca 2024 r.

Składa się wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

 • Do 4 kwietnia 2024 r.

Informuje się wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

 • W dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24:00

Zakończenie kampanii wyborczej.

 • W dniu 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00 – 21:00 – odbywa się głosowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top