Od 18 stycznia wszelkie sprawy związane z premiami dla młodych rolników będą rozpatrywane w oddziałach regionalnych ARiMR

Dotychczas wszystkie sprawy związane z przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” finansowane z PROW 2014 – 2020, były obsługiwane w biurach powiatowych ARiMR. Od 18 stycznia br. to się zmieni i takimi sprawami będą zajmowały się oddziały regionalne ARiMR.

Poniżej szczegółowe informacje w tej sprawie

OGŁOSZENIE o zmianie organu ARiMR rozpatrującego sprawy dotyczące operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020

Szanowni Państwo Beneficjenci „Premii dla młodych rolników”,

uprzejmie informujemy, że od dnia 18 stycznia 2017 r. ulegnie zmianie organ administracyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), który będzie rozpatrywał Państwa sprawę „Premii dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020.

Od wyżej wymienionej daty Państwa sprawę będzie rozpatrywał Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie Państwa gospodarstwa.

Kompletne akta sprawy w ramach „Premii dla młodych rolników” objętej PROW 2014-2020 wraz ze wszystkimi złożonymi przez Państwa wnioskami i dokumentami zostaną przekazane do właściwego dla Państwa dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, przez kierownika biura powiatowego ARiMR, do którego zostały złożone, w terminie do dnia 2 lutego 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 stycznia 2017 r. wszelkie dokumenty jak np. wnioski o płatność pierwszej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o płatności drugiej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o zmianę biznesplanu, należy składać do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie Państwa gospodarstwa. Także w przypadku innych dokumentów potwierdzających realizację przez Państwa zobowiązań wynikających z decyzji lub przepisów prawa należy je składać do Dyrektora właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Od dnia 18 stycznia 2017 r. organem właściwym do rozpatrywania odwołań, zażaleń na rozstrzygnięcia kierownika biura powiatowego ARiMR będzie Prezes ARiMR.

W przypadku środków odwoławczych, które podlegały rozpatrywaniu przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR przed dniem 18 stycznia 2017 r. i ich rozpatrywanie nie zostało zakończone, będą one przekazane do Prezesa ARiMR, który będzie właściwy do ich rozpatrzenia.

Organami właściwymi do prowadzenia trybów nadzwyczajnych w zakresie decyzji lub postanowień w ramach „Premii dla młodych rolników” objętej PROW 2014-2020, wydanych przed dniem 18 stycznia 2017 r. będą:

  1. do uchylenia bądź zmiany decyzji lub postanowienia – właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR,
  2. do stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia – właściwy jest Prezes ARiMR,
  3. do wznowienia postępowania zakończonego decyzją lub postanowieniem – właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR,
  4. do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Państwo nie są zobowiązani w zakresie „Premii dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020 do realizacji działań informacyjnych, wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31 lipca 2014, str.

więcej

Źródło: ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top