Nowe narzędzie w rękach mieszkańców Gminy Zamość – inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już funkcjonujące instrumenty – np. fundusz sołecki lub budżet obywatelski. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje ten mechanizm, precyzuje, że inicjatywa lokalna to:

Forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Gmina Zamość nie posiada uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. To wkrótce się jednak zmieni. Mieszkaniec gminy wystąpił do wójta Ryszarda Gliwińskiego z wnioskiem o przygotowanie uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej.

Treść wniosku:

Wójt Gminy Zamość

Pan Ryszard Gliwiński

WNIOSEK

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego zwracam się z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały o inicjatywie lokalnej i skierowanie jej pod obrady radnych Rady Gminy Zamość.

U Z A S A D N I E N I E

Inicjatywa lokalna została wprowadzona do polskiego prawa w 2010 w nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tymi zapisami inicjatywa lokalna to„forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”. Narzędzie to ma wesprzeć aktywizację obywateli i obywatelek, którzy razem z władzami samorządowymi mogą uczestniczyć w procesie wspólnego rozwiązywania spraw ważnych dla społeczności lokalnych.

Dodatkowo, zgodnie z założeniami jest także narzędziem stosunkowo prostym, gdyż do zgłoszenia inicjatywy lokalnej potrzebna jest jedynie grupa mieszkańców i mieszkanek, którzy złożą wniosek o realizację pomysłu w urzędzie. Wniosek jest oceniany zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale o inicjatywach lokalnych, którą powinna mieć każda gmina. Realizacja zaś odbywa się na podstawie umowy między władzami a mieszkańcami i mieszkankami, która określa wkład finansowy i rzeczowy oraz zakres obowiązków obu stron

Inicjatywa lokalna ma bardzo korzystny wpływ na aktywizację mieszkańców, wprowadzenie tej uchwały przyniesie obustronne korzyści zarówno dla społeczności lokalnej jak i dla władz gminy.

Celem inicjatywy lokalnej jest zatem dostarczenie konkretnego narzędzia umożliwiającego grupom liderów, czyli aktywnym mieszkańcom i mieszkankom, realizację ważnych dla społeczności celów. Jednak kluczem do realizacji tego modelu współpracy jest przede wszystkim otwartość administracji na aktywność mieszkańców i mieszkanek oraz intensywna promocja tego narzędzia. Tam, gdzie mieszkańcy i mieszkanki sięgają po inicjatywę lokalną, rolą władzy jest wesprzeć to działanie i wzmocnić je np. poprzez dofinansowanie zgłaszanych pomysłów.

Władze samorządowe powinny również umożliwiać realizację inicjatywy lokalnej i działać na rzecz jej popularyzacji wśród mieszkańców i mieszkanek danej gminy. Można zatem przyjąć, że inicjatywa lokalna pozwala sprawdzić, jak władze gminy wywiązują się z realizacji zadania wspierania idei samorządowej, w tym pobudzania aktywności obywatelskiej. Pragnę dodać, że inicjatywę lokalną można łączyć z funduszem sołeckim.

Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

W odpowiedzi na wniosek wójt Ryszard Gliwiński poinformował wnioskodawcę, że podjęte zostały działania administracyjne, których celem jest przygotowanie projektu uchwały. Uchwała będzie przedmiotem obrad Rady Gminy Zamość najpóźniej w dniu 30 maja 2019 roku.

JAK ZGŁOSIĆ INICJATYWĘ LOKALNĄ?

1) Wniosek z opisem pomysłu i z podpisami popierających go osób składamy w urzę­dzie gminy osobiście lub poprzez orga­nizację pozarządową. Niektóre gminy wprowadzają wzory takich wniosków, ale nie mamy obowiązku z nich korzystać. We wniosku wskazujemy, jakie przedsię­wzięcie chcemy zorganizować, uzasadnia­my potrzebę jego realizacji oraz oszacowu­jemy koszty. Ponadto wykazujemy nakłady, jakie możemy ponieść. Wnioskodawcy jako wkład własny mogą zadeklarować swoją pracę (muszą ją dokładnie oszacować), a także wkład rzeczowy oraz finansowy. Kluczowy powinien być jednak wkład pracy społecznej wnioskodawców. 2) Wniosek zostaje oceniony według kry­teriów określonych w gminnej uchwale o inicjatywach lokalnych. Od negatywnej oceny możemy się odwołać, jeśli uważamy, że władze nie zastosowały tych kryteriów.3) Jeśli władze pozytywnie ocenią nasz wnio­sek, wspólnie z nimi ustalamy zakres, bu­dżet i harmonogram działań oraz podział obowiązków. Zapisujemy je w umowie o współpracy. Jeśli nie dojdziemy z wła­dzami do porozumienia, możemy odstąpić od realizacji inwestycji.

 Oto przykłady działań mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej:

W Mielnie Pyrzyckim (woj. zachodniopo­morskie) mieszkanki i mieszkańcy odnowili przystanek autobusowy, zasadzili rośliny i ustawili ławki we wsi. Urząd Gminy zapew­nił m.in. sadzonki roślin.• Mieszkańcy i mieszkanki Tarnowskiej Woli (woj. łódzkie) zbudowali boisko do siatków­ki plażowej i ułożyli kostkę wokół świetlicy. Potrzebne materiały dostarczył urząd gmi­ny, prywatni sponsorzy i młodzież dzięki składkom.• W Puszczykowie (woj. wielkopolskie) zbu­dowano plac zabaw i rekreacji. Mieszkańcy i mieszkanki opracowali projekt, kupili pia­sek do piaskownicy i uporządkowali teren. Gmina przekazała środki na materiały i specjalistyczne prace. Do akcji włączyli się członkowie OSP i harcerze.• W Opolu w dzielnicy Nowa Wieś Królewska dzięki zaangażowaniu osób jeżdżących na deskorolkach, rolkach i BMXach powstał skatepark. Rada dzielnicy zapewniła projekt i pokryła część kosztów budowy, mieszkańcy i mieszkanki wykonali prace oraz znaleźli sponsorów na pozostałe wydatki.

Komentarze do: “Nowe narzędzie w rękach mieszkańców Gminy Zamość – inicjatywa lokalna

  1. Reginis

    Jak zwykle, tam gdzie można by zintegrować (tak na prawdę, bo imprezki branżowe dla OSP, KGW nie są dla wszystkich) mieszkańców, to Władze Gminy kręcą nosem, bo to dla nich tylko dodatkowa praca oraz mniej kasy do rozdziału dla swoich. Widziałem te wygibasy Wójta, jak próbował zniechęcić do tej inicjatywy na którejś z sesji. Żal było patrzeć. Wniosek słuszny, trzeba dopilnować, jak będzie się przedstawiała uchwała, bo jak będzie chłam, to będziemy protestować i nagłaśniać. Radni pokażcie, że Was stać na myślenie i na wysiłek intelektualny, zróbcie coś w końcu dla wszystkich, a nie tylko trwacie, milczycie lub popieracie bez zrozumienia.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top