LX sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że LX sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w m. Wólka Panieńska.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w m. Białobrzegi.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w m. Płoskie.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy, położone w m. Sitaniec (obręb Sitaniec Błonie).
13. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustaleniu jej przebiegu.
14. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych.
15. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.
16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
17. Wybór ławników do sądów powszechnych:
1) Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.
2) Wybór Komisji Skrutacyjnej, wyłonienie przez Komisję Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
3) Objaśnienie przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania.
4) Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników, ustalenie wyników głosowania.
5) Sporządzenie i odczytanie przez Komisję Skrutacyjną protokołów głosowania.
6) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
18. Informacja o pracy Wójta.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wnioski radnych.
22. Odpowiedzi na wnioski radnych.
23. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
25. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top