Dlaczego radny M.Kołtun i radny T.Kostrubiec chcą postawić mieszkańca przed obliczem prokuratora ?. Jaki mają w tym interes i na czyje zlecenie atakowali mieszkańca ?

Skandaliczne zachowanie radnych Rady Gminy Zamość jakie miało miejsce podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 20 stycznia 2022 roku jest być może skutkiem braku zainteresowania radnych  sprawami gminy. W jednym z wpisów na stronie UG Wójt Ryszard Gliwiński w odpowiedzi na zapytanie jednego z mieszkańców napisał w dniu 21 października 2021 roku:

” …… W przypadku Gminy Zamość mamy również do czynienia ze szczególnego rodzaju kontrolą społeczną sprawowaną poprzez licznie składane wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Mam obowiązek odpowiadać na nie i udostępniać materiały. To wszystko podlega upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Ostatni wniosek z tego zakresu wpłynął 21 września – oto jego treść „Proszę o wskazanie zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych za okres od 01.01.2021 do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek. Proszę o wskazanie ile w 2021 roku wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych? Ile wszczęto postępowań egzekucyjnych w odniesieniu do braku opłaty za odbiór odpadów komunalnych” w 2021roku? Odpowiedzi udzieliłem w dniu 6 października.”

Wójt Ryszard Gliwiński w tym zakresie wspomina również o funkcji kontrolnej Rady Gminy Zamość.

Wysyłanie upomnień z tytułu braku należnych opłat za odbiór odpadów, czy też należnego podatku jest obowiązkiem administracji. Tak rozstrzyga prawo ustanowione przez Parlament i Rząd. Podlega to kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i innych podobnych służb. Realizacja przez Wójta zadań z zakresu poboru podatków i opłat jest także przedmiotem kontroli i oceny Rady Gminy.

Dokumentacji z kontroli w tym zakresie przeprowadzonej przez Radę Gminy zapewne nikt nie zobaczy bo takowej nie ma. Rada Gmina a zwłaszcza Komisja Rewizyjna ogranicza się tylko do wysłuchania informacji, które przekazuje wójt. Radni jak też Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie występowali o dane o które występuje mieszkaniec.

Radnych Rady Gminy Zamość nie interesują się co dzieje się z gospodarką odpadami komunalnymi. Co roku radni bardzo chętnie podnoszą rękę za kolejną podwyżką dla mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Krytykowany w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy mieszkaniec korzystając z prawa, które przysługuje każdemu w tym radnym jak widać z zapisu Wójta Ryszarda Gliwińskiego działa na rzecz mieszkańców. Pod presją wniosków mieszkańca ale i obowiązujących przepisów znacznie uległa poprawie systematyczność w opłatach wnoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów Komunalnych.

Na koniec 2020 roku na terenie Gminy Zamość z opłatami zalegało 1059 gospodarstw na kwotę 208.618.01 zł natomiast na koniec 2021 roku nastąpiła znacząca poprawa w opłatach. Ostatnie dane za 2021 rok pokazują tendencję spadkową w ilości gospodarstw zalegających z opłatami za odbiór odpadów komunalnych. Na koniec 2021 roku z opłatami zalegało 629 gospodarstw.  Również kwota zaległości jest znacznie niższa na koniec 2021 roku w stosunku do 2020 roku. Ogólna kwota zaległości w opłatach odbioru odpadów komunalnych wynosi 174.882.63 zł na koniec 2021 roku i jest niższa  o 33.735.38 zł. w stosunku do kwoty z 31 grudnia 2020 roku.

Należy  pamiętać o czym zdecydowali radni, że od 01 stycznia 2021 roku w Gminie Zamość mieszkańcy płacą znacznie więcej za odpady. Tak więc kwota zaległości powinna być wyższa a jak widać jest z tendencją spadkową. Podobnie radni uczynili w trakcie grudniowej sesji. Mieszkańcom podnieśli opłaty za odbiór odpadów komunalnych a sobie zrobili prezent w postaci podwyżki diet.

Powstaje wiele pytań o sens ataku radnych z Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na mieszkańca. Jedno z najważniejszych pytań to dlaczego radny M. Kołtun i radny T. Kostrubiec chcą postawić mieszkańca przed obliczem prokuratora?. Z tym pytaniem bez odpowiedzi należy poczekać. Być może odpowiedź pojawi się wkrótce.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top