XII Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z całej Polski ma promować patriotyzm wśród młodzieży, popularyzować historię Polski, a w szczególności przypominać wielki dorobek intelektualny, jednego z najwybitniejszych polskich mężów stanu i pisarza ideowego – Romana Dmowskiego.

Polega on na napisaniu eseju na podany temat lub stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką lub krótkiego filmu. Wskazana w temacie kwestia niesie za sobą głęboką myśl Dmowskiego, którą pragnął swoim rodakom zaszczepić, dotyczącą określenia narodu jako wspólnoty wszystkich Polaków, bez względu na miejsce zamieszkania i inne uwarunkowania, pracujących na rzecz swojej ojczyzny.

 

 Założenia organizacyjne

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Konkurs odbywa się w trzech, niezależnych kategoriach i w ramach nich należy przesłać Pracę Konkursową w jednej z
postaci:
2.1. ESEJU ZWIĄZANEGO Z TYTUŁEM KONKURSU: Roman Dmowski – Idea Wszechpolska oraz cytatem
„Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla
której chcemy żyć i pracować.”
2.2. PRACY PLASTYCZNEJ dotyczącej Romana Dmowskiego w technice dowolnej (rekomendowane odniesienie do
tematu);
2.3. FILMU dotyczącego Romana Dmowskiego do 3 min (rekomendowane odniesienie do tematu)
3. W razie chęci zgłaszający się na mail fundacji otrzymają spis literatury pomocnej w pisaniu pracy
4. Praca Konkursowa powinna być oryginalna i nigdzie wcześniej nie publikowana ani nie przedstawiana.
5. Pracę Konkursową wraz z Kartą Zgód należy przesłać:
– pocztą na adres: Fundacja Obowiązek Polski, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok (dotyczy prac plastycznych), oraz
– elektronicznie w formacie pdf/jpg/mp4 za pośrednictwem formularza internetowego na stronie:
https://obowiazekpolski.pl/zgloszenia-uczestnikow (dotyczy prac wszystkich trzech kategorii, należy tam też załączyć
skan podpisanych odręcznie zgód)
6. Termin dostarczenia prac: 02 luty 2024 r. (liczy się dotarcie pracy w tej dacie).
7. Nadesłane prace konkursowe, w kategorii esej nie podlega zwrotowi. Prace plastyczne nie zakwalifikowane do Finału
(Laureaci i Wyróżnieni), mogą zostać odebrane lub zwrócone autorom na ich koszt. Jeżeli autor nie odbierze pracy w ciągu
30 dni od Gali i ogłoszenia wyników – prace zostaną komisyjnie zniszczone.
8. Osobiste prawo autorskie do Prac Konkursowych przysługuje wyłącznie autorowi. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia przez uczestnika Konkursu praw autorskich przysługujących osobom
trzecim, także w razie skierowania przeciw Organizatorowi roszczeń na tym tle.
9. Z chwilą doręczenia Pracy Konkursowej uczestnik konkursu, udziela Organizatorowi oraz Współorganizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej licencji upoważniającej Organizatora oraz Współorganizatora do
nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a. umieszczenie na stronie internetowej Organizatora oraz Współorganizatora,
b. umieszczenie w mediach społecznościowych Organizatora oraz Współorganizatora,
c. rozpowszechniania Pracy konkursowej w publikacji zbiorowej, ekspozycji zewnętrznej, wydanej metodą druku
lub rozpowszechniania w ramach publikacji elektronicznej, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką
cyfrową, w tym w Internecie, w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym,
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzenie do pamięci
komputera i umieszczenie w sieci internetowej,
e. wprowadzania do obrotu
10. Wykorzystanie Pracy Konkursowej w sposób wskazany w pkt 10. będzie następowało z podaniem informacji o autorze
11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. wyboru poszczególnych Prac Konkursowych lub ich fragmentów, dokonywanie skrótów i opracowań oraz
swobodnej decyzji o ich publicznej prezentacji i publikacji w celach promocyjnych oraz w wydawnictwach
informacyjno-promocyjnych, wystawach itp. przez niego przygotowanych,
b. wykorzystywania fragmentów Prac do celów promocyjnych,
c. utrwalania i zwielokrotnienia nadesłanego utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę,
ilość i wielkość nakładu
12. Wskazane w pkt 12 czynności będą następowały z podaniem informacji o autorze.
13. Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4, obejmujące dokonywanie wszelkich tłumaczeń,
modyfikacji oraz adaptacji.

Celem konkursu jest:
– promocja postaw patriotycznych wśród młodzieży,
– przypomnienie postaci jednego z najwybitniejszych polskich Mężów Stanu,
– ukazanie wkładu Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości przez Polskę,
– propagowanie myśli i dorobku ideowego Romana Dmowskiego,
– inspiracja młodego pokolenia do poszerzania wiedzy historycznej, społecznej.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
4. Przesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami Konkursu określonymi w
postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego zaakceptowaniem

 

Zgłoszenie uczestnika

Zgłoszenie nauczyciela opiekuna pracy

Podpisane prace oraz karty zgłoszenia należy wysyłać do 02 lutego 2023 r.

– pocztą na adres: Fundacja Obowiązek Polski, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok (obligatoryjnie prace plastyczne, pozostałe formy niekoniecznie), lub

– elektronicznie w formacie pdf/jpg (w przypadku esejów oraz mile widziane dodatkowe wysłanie elektronicznie zdjęcia/skanu pracy plastycznej) oraz w formie pliku mp4/ linku do chmury z nagraniem (w przypadku filmów) na adres mailowy: dmowski@obowiazekpolski.pl

Organizatorem konkursu jest Fundacja Obowiązek Polski, zwana dalej Organizatorem. Współorganizatorem jest Instytut
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego. Partnerem Instytut Pamięci
Narodowej.

źródło: www.obowiazekpolski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top