Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok [ PROTOKÓŁ ]

W dniu 21 grudnia 2020 roku odbyła się Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu. Radni debatowali nad uchwałą budżetową na 2021 rok.

Protokół
z obrad zdalnych Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość
w dniu 21 grudnia 2020 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji:

 1. Sylwester Dobromilski – Przewodniczący Komisji
 2. Mirosław Kołtun – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Jacek Adamczuk – Członek Komisji
 4. Piotr Dołba – Członek Komisji
 5. Piotr Koczułap – Członek Komisji
 6. Wiesław Koczułap – Członek Komisji
 7. Tadeusz Kostrubiec – Członek Komisji
 8. Piotr Najda – Członek Komisji

oraz:

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Radny Rady Powiatu Zamojskiego Konrad Dziuba, Mieszkaniec Gminy Zamość Ryszard Puchacz.

 

Pkt. 1. 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Komisji Sylwester Dobromilski, który przywitał Radnych oraz Gości. Następnie stwierdził, że uczestniczy w nich ośmiu Członków Komisji w związku,  z czym zostało osiągnięte quorum.

 

Pkt. 2.

 

Przewodniczący Komisji odczytał proponowany porządek obrad.

 

Proponowany porządek:

 • Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektu budżetu na 2021 rok.
 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 • Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2020 rok.
 • Informacja o pracy wójta.
 • Sprawy bieżące.
 • Zakończenie obrad.

 

Następnie zapytał członków Komisji, czy mają jakieś uwagi?

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad.

 

Przewodniczący Komisji poprosił o udział w głosowaniu – kto jest za przyjęciem porządku obrad, w tak zaproponowanym kształcie?

 

Za – 8

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Pkt. 3.

 

Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do Członków Komisji,  z pytaniem, czy zapoznali się z Protokołami z posiedzenia Komisji z dnia 23 listopada 2020 r. i 7 grudnia 2020 r. i czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania, co do jego treści?

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do treści protokołu. W związku, z czym Przewodniczący Komisji poprosił o udział w głosowaniach:

 

Za przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość w dniu 23 listopada 2020 r.

 

Za – 8

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy  i Budżetu Rady Gminy Zamość w dniu 23 listopada 2020 r. został przyjęty.

 

Za przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość w dniu 7 grudnia 2020 r.

 

Za – 8

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy  i Budżetu Rady Gminy Zamość w dniu 7 grudnia 2020 r. został przyjęty.

 

Pkt. 4.

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na służbowe skrzynki e-mail Radnych został przesłany projekt Opinii Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu o przedłożonym projekcie budżetu na 2021 rok. Następnie odczytał jej treść i poprosił o udział w dyskusji oraz ewentualne uwagi (w załączeniu).

 

Stylistyczne i korektorskie uwagi zgłosił Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz oraz Radny Piotr Dołba.

 

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński zasugerował, iż należałoby zmienić zakończenie Opinii. Istniejący zapis sugeruje, że wszyscy Członkowie Komisji będą głosowali „za” budżetem. Natomiast, nie wiadomo czy tak w rzeczywistości będzie.

 

Radny Wiesław Koczułap przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu poinformował, że dał słowo Mieszkańcom, iż nie będzie głosował „za” budżetem 2021 roku, jeśli nie znajdą się w nim środki na przebudowę drogi gminnej nr 128 Wieprzec – Wychody. Radny przyznał, że nie jest to dla niego komfortowa sytuacja, jednak obietnicy musi dotrzymać.

 

Radny Tadeusz Kostrubiec odniósł się do wypowiedzi Radnego Wiesława Koczułapa, stwierdzając, iż jego wniosek również został odrzucony. Jednak nie oznacza to, że trzeba głosować przeciwko. Budżet nie tworzy jedna droga, czy dach na szkole. Jest to dokument regulujący działania w Gminie Zamość przez cały rok. Natomiast Radni są powołani, do wzięcia odpowiedzialność za funkcjonowanie całej Gminy. Radny podkreślił, że do przyszłorocznego budżetu można mieć uwagi, ale będzie głosował „za” jego przyjęciem.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość Piotr Koczułap zapytał Radnego Wiesława Koczułapa, czy jego deklaracja głosowania przeciwko budżetowi na 2021 roku oznacza, że Radny nie chce budowy chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Skaraszów                               – Wierzchowiny?

 

Radny Wiesław Koczułap w odpowiedz na wypowiedzi Radnych Tadeusza Kostrubca  i Wiesława Koczułapa podkreślił, że nie może zmienić zdania, jeśli taką deklarację złożył Mieszkańcom.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk wyraził opinię, że Radny Wiesław Koczułap swoim postępowaniem wszedł bardziej w rolę Sołtysa Sołectwa Wieprzec, a tu chodzi o Gminę Zamość, jako całość.

 

Radny Piotr Najda zapowiedział, że będzie głosował „za” budżetem Gminy na 2021 rok.

 

Radny Mirosław Kołtun przyznał, że każdy z Radnych chciałby zapewne uzyskać więcej, jeśli chodzi o budżet. Natomiast, są takie realia, że nie wszystkie potrzeby można w nim ująć.

 

W związku, z wyczerpaniem tematu dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, że wszystkie uwagi zostaną naniesione. Następnie poprosił Radnych o udział w głosowaniu       – za przyjęciem Opinii Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu o przedłożonym projekcie budżetu na 2021 rok.

 

Za – 7

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła opinię.

 

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy, który stwierdził, że Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk trafił w sedno sprawy swoją wypowiedzią. Radni nie mogą mylić swojej roli z Sołtysami. To Mieszkańcy i Sołtysi zgłaszają potrzeby, a Organy  – Wykonawczy i Stanowiący, jest od ich rozpatrywania i realizowania.

 

Pkt. 5.

 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że na służbowe skrzynki e-mail Radnych został przesłany projekt Planu Pracy Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu na 2021 rok. Następnie odczytał jego treść i poprosił o udział w dyskusji oraz ewentualne uwagi (w załączeniu).

 

Radny Piotr Dołba zapytał o zapis dotyczący: kwartał II pkt. 1 – Zadania szczególne z uwagi na ich zakres i złożoność realizacji.

 

Wójt Gminy zasugerował, że zgodnie z projektem planu pracy na 2021, tym tematem Komisja ma zajmować w I kwartale w ramach prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Zamość na lata 2021 – 2030.

Przewodniczący Komisji podziękował za uwagę i poinformował, że punkt ten zostanie wykreślony.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zamość przypomniał, że plan pracy Komisji nie jest zamknięty. Pewne sprawy można włączyć do niego w ciągu roku, jak np. Forum Przedsiębiorców, które w mijającym roku nie udało się zorganizować, z uwagi na pandemię. Ponadto zgodnie  z sugestią Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość Jacka Adamczuka w planie pracy Rady znalazł się zapis dotyczący sprawozdania z działalności Izby Rolniczej.

 

W związku, z wyczerpaniem tematu dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, że uwaga dotycząca punktu 1 w kwartale II zostanie naniesiona. Następnie poprosił Radnych  o udział w głosowaniu – za przyjęciem planu pracy Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu na 2021 rok.

 

Za – 8

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła plan pracy Komisji Rozwoju Gminy                        i Budżetu na 2021 rok.

 

Pkt. 6.

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na skrzynki e-mail został projekt Sprawozdania  z działalność Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu za 2020 rok. Następnie odczytał jego treść  i poprosił o udział w dyskusji i ewentualne uwagi (w załączeniu).

 

Radni zgłosili uwagi stylistyczne i korektorskie do treści, które zostały uwzględnione. Następnie Sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję.

 

Pkt. 7.

 

Przewodniczący Komisji poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji w ramach tematyki tego punktu.

 

Wójt Gminy przedstawił informację, na temat realizacji dochodów budżetu Gminy 2020 r.  w zakresie udziału w podatkach PIT. Gmina otrzymała już 11 ratę, za listopada oraz zaliczkę 12 raty. Ponadto poinformował, że został rozstrzygnięty I edycja konkursu z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym Gmina brała udział (budowa sali gimnastycznej   w Kalinowicach, budowa drogi gminnej w Szopinku i budowa drogi gminnej w Płoskiem). Niestety bez powodzenia. Wójt Gminy dodał, że następnego dnia po ogłoszeniu wyników I edycji, został ogłoszony nabór wniosków w ramach II edycji. Gmina złożyła wnioski: budowa sali gimnastycznej w Kalinowicach, kompleksowa modernizacja starej części szkoły podstawowej w Płoskiem (wnioski Radnych z Płoskiego składane do projektu budżetu na 2021 rok) i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej trzy Sołectwa: Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska. Wójt Gminy wspomniał również o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Zamość na lata 2021 – 2030, w który ma na celu wskazanie kierunków działania Organom gminnym w przyszłej kadencji. Następnie Wójt Gminy wspomniał o przemianowaniu Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowym Fundusz Rozwoju Dróg oraz rozszerzeniu katalogu zadań, które mogą zostać objęte dofinansowaniem (np. obwodnice miast i drogi wojewódzkie). Tym samym będzie trudniej zdobyć pieniądze na drogi gminne. Nadmienił, że w tym kontekście należy ponownie przenalizować, jakie zadnia Gmina może zgłosić w ramach konkurs. Wójt Gminy dodał, że ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Płoskiem (KDD). Natomiast w związku, z wystąpieniem do Ministerstwa Cyfryzacji o zgodę na odstąpienie od obowiązku wykonania na drogi w Sitańcu (ul. Słoneczna) i odcinek Płoskie – Zawada, przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej, będą ogłoszone po opracowaniu WPI Gminy Zamość na lata 2021 – 2030 (I kwartał).

 

Pkt. 8.

 

Przewodniczący Komisji w związku, z sygnałami od Mieszkańców zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, w sprawie braku ulotek dotyczących zmiany w systemie odbioru odpadów  z nieruchomości – dlaczego takie materiały informacyjne nie zostały rozdane?

 

Wójt Gminy poinformował, że było to zadanie wynikające z umowy, po stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, który się z tego nie wywiązał. Tam, gdzie Gmina mogła, to udostępniła informacje we własnym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zamość zwrócił się z pytaniem o to, czy PGK dostarczy pojemniki do nieruchomości, które zadeklarowały oddawanie odpadów BIO?

 

Wójt Gminy poinformował, że PGK nie dostarczy pojemników. Nie znalazło się w to w specyfikacji przetargowej, gdyż nie wiadomo, jakie byłoby zapotrzebowanie. Dopiero w styczniu będą składane deklaracje przez Mieszkańców i będzie można to dokładnie określić. Wówczas Gmina kupi pojemniki, tak jak było w wypadku popiołu. Obecnie należy korzystać z worków.

 

Radny Mirosław Kołtun poinformował, że dokładniej zbadał sprawę, którą zgłaszał na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji i do Przedszkola w Kalinowicach nie dostało się 29 dzieci i czeka na przyjęcie.

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Konrad Dziuba odpowiedział, że nie ma oficjalnych informacji, że jest jakaś grupa dzieci, nieprzyjętych do Przedszkola w Kalinowicach. Zapowiedział, że sprawdzi sygnał zgłoszony przez Radnego. Następnie jako Radny Rady Powiatu Zamojskiego przedstawił krótką informację dotyczącą wniosków złożonych przez Powiat do Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zapisów w budżecie 2021 odnośnie do budowy lotniska w Mokrem.

 

Radny Mirosław Kołtun zwrócił się z pytaniem, czy Sołtysi mają dostarczać Mieszkańcom Biuletyny Samorządu Gminy Zamość z informacją o potrzebie złożenia deklaracji w sprawie odbioru śmieci ? Czy będzie jakaś pomoc z Gminy? Gdyż zajmuje to sporo czasu.

 

Wójt Gminy odpowiedział, że dystrybucja Biuletynu w mijającym roku opierała się, o wybrane punkty oraz Sołtysów, którzy zadeklarowali chęć dostarczania. W przyszłym roku nie ulegnie to zmianie. Co więcej, jeśli w przekazywanie chcą się zaangażować np. Radni, czy Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, to również jest to możliwe. Nie ma w tym żadnego przymusu. Ponadto nakład wydawnictwa nie pozwala na to, żeby trafiło do każdego gospodarstwa domowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zamość zadeklarował, że jako Sołtys Sołectwa Wólka Panieńska, do wszystkich nieruchomości, dla których nie wystarczy Biuletynów, dostarczy deklaracje „śmieciowe”. Podkreślił, że taka akcja możliwa jest w mniejszych Sołectwa. Natomiast byłoby trudno przeprowadzić ją np. w Kalinowicach, Płoskiem, czy Zawadzie.

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos?

 

Chęć zabrania głosu, zasygnalizował Pan Ryszard Puchacz. Jednak Przewodniczący Komisji przeprosił i nie udzielił głosu Mieszkańcowi, motywując to, iż Pan Puchacz nie jest Radnym i Przewodniczący ma prawo nie udzielić mu głosu.

 

Następnie Mieszkaniec poprosił Przewodniczącego Komisji, o wskazanie podstawy prawnej swojej decyzji nie udzielenia głosu. Zaznaczając, że nie musi być to w dzisiaj, a na najbliższej Sesji Rady Gminy Zamość.

 

Przewodniczący Komisji wskazał art. 19 ust 2. ustawy o samorządzie gminnym.

 

Wójt Gminy w uzupełnieniu wypowiedzi Przewodniczącego Komisji zaznaczył, że podstawę prawną stanowi nie tylko artykuł wskazany przez Przewodniczącego Komisji, ale inne zapisy: w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o samorządzie gminnym, ale i w Statucie Gminy Zamość. Tym samym, trzeba by zacytować kilka artykułów odnoszących się do sytuacji udziału Mieszkańca w obradach Komisji, nie Rady Gminy Zamość. Natomiast Pan Puchacz powinien posiadać podstawę prawną do żądania opinii prawnej od Organów gminnych. Wójt Gminy podkreślił, że jak zaznaczył na jednym z posiedzeń Komisji – jest otwarty na wszystkie pytania, wypowiedzi, czy upublicznianie spraw. Organy Gminy udowadniają to swoim działaniem. Nawet w Statucie Gminy został celowo umieszczony zapis – pytania i wnioski Mieszkańców Gminy, aby umożliwić im szerszy udział w obradach Rady Gminy. Nie ma już tego odniesienia do Komisji, gdyż tworzą je Radni i przez Komisje, Organy realizują zadania samorządowe, a nie Mieszkańcy. Wójt Gminy zaznaczył, że nie wszędzie są takie standardy i np. zna jedną Gminę w Powiecie Zamojskim, która do dzisiaj nie prowadzi transmisji z sesji Rady Gminy. Podkreślił, że są jednak granice prawne. Nie można mieszać roli Wójta, Radnego, Mieszkańca, Mediów, Polityków. Inaczej zapanuje chaos kompetencji.

 

Pkt. 9.

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany. Podziękował Radnym i Gościom za przybycie, a następnie na zakończenie obrad wszystkim złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 roku.

Na tym protokół zakończono.

Źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top