Ofensywa inwestycyjna w Gminie Sitno

Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń zamieścił na swoim profilu wykaz inwestycji jakie są lub będą prowadzone na terenie Gminy Sitno. Wykaz  inwestycji robi wrażenie. Mieszkańcy innych gmin mogą pozazdrościć.

7 października 2022 r. podpisałem umowę z Konsorcjum Firm: INWESTYCJE LINIOWE INVEST-LINE Sp. z o.o., ul. Pruchnicka 36, Żurawica oraz HYDROTERM Spółka z o. o., Michałówka 67, 37-550 Radymno na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno”. Wartość zadania opiewa na kwotę brutto 7.089.843,00 zł, część dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład tj, 4 750 000,00 zł, resztę tj. 2 339 843 zł z Ministerstwa Finansów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
Zadanie obejmuje:
• Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości około 4,7 km.
• Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków.
• Montaż systemu monitoringu i wizualizacji tłoczni i przepompowni ścieków.
Inwestycja zostanie wykonana do dnia 07.04.2025 r.
Jest to jedna z wielu inwestycji, jakie mają miejsce w Naszej Gminie.
Poniżej przypominam najważniejsze z nich wykonane lub będące w trakcie realizacji w latach 2022/2023:
1. W kwietniu bieżącego roku uruchomiliśmy Gminny Żłobek w Sitnie. Na budowę gmina uzyskała dofinansowanie z dwóch źródeł: 627 000,00 zł z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” edycja 2021 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 750 000,00 zł. Całkowita wartość przedmiotowej inwestycji wraz z zakupem wyposażenia oraz montażem placu zabaw wyniosła 1 453 084,00 zł.
2. Trwa przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sitno – Jarosławiec o długości ok. 3,6 km – zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 900 907,38 zł. Wkład Gminy Sitno wynosi 1 562 638,00 zł. Wkład Powiatu Zamojskiego również 1 562 638,00 zł, a całkowita wartość inwestycji to 5 026 184,77 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej relacji: Łapiguz – Sitno – Miączyn, ok. 11,5 km na terenie Naszej Gminy . Jest to zadanie dofinansowane z Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwotę 1 237 362,00 zł. stanowi wkład Gminy Sitno. Całkowita wartość inwestycji wynosi 22 797 101,99 zł z czego na odcinek biegnący przez Gminę Sitno wydana zostanie kwota ponad 16 mln zł. Zadanie zostanie zakończone w 2022 r.
4. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Cześniki Kol. Gmina Sitno” o wartości 175.655,74 zł. Gmina współfinansowała to zadanie w 50% tj. kwotą 87 827,87 zł (zadanie wykonane w sierpniu 2022 r.).
5. Wykonano również chodnik na odc. 250 m. przy drodze powiatowej w Rozdołach – wartość pomocy udzielonej przez Gminę na to zadanie to 40.000 zł.
6. Energia Odnawialna w Gminie Sitno – Fotowoltaika. Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu. W postępowaniu przetargowym złożono 8 ofert w chwili obecnej oferty są oceniane przez inspektora nadzoru – przewidywana wartość inwestycji 4 500 000,00 zł, przy dofinansowaniu 4 275 000,00 zł. Wkład Gminy Sitno wynosi 5 % tj. 225 000,00 zł. Inwestycja polega na dostawie i montażu 250 instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie całej Gminy Sitno o mocy około 3 kW każda oraz na budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Sitno takich jak szkoły, urząd gminy, świetlice wiejskie, remizy OSP, Dzienny Dom Senior+, Centrum Kultury z Biblioteką, Muzeum Pożarnictwa, hydrofornie, przepompownia ścieków – o łącznej mocy 750 kW.
7. Przebudowa drogi Gminnej o długości 3137,50 m. Horyszów Polski – Wólka Horyszowska – Karp. Dofinansowana w ramach Funduszu Polski Ład w wysokości 1 995 000,00 zł. Gmina wyłoniła Wykonawcę zadania tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. , w miesiącu wrześniu została podpisana umowa. Całkowita wartość zadania wyniesie 2 594 485,75 zł. Wkład Gminy Sitno do wspomnianej inwestycji to kwota 599 485,75 zł.
8. Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez nas w najbliższym czasie, będzie przebudowa drogi gminnej Horyszów Polski – Janówka. Inwestycja dofinansowana w 98% w ramach Polskiego Ładu na kwotę 1 470 000,00 zł. Wkład Gminy Sitno to kwota 30 000,00 zł. (Łączna wartość zadania 1,5 mln zł).
9. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego w Całym Jarosławcu, również Górnym, Reformie, Starej Wsi itp.) , oświetlenia hydroforni oraz przepompowni ścieków w miejscowości Jarosławiec – jest to zadanie na które gmina uzyskała również dofinansowanie z Polskiego Ładu w 98% tj. kwocie 980 000,00 zł przy wkładzie własnym 20 000,00 zł.
10. Gmina Sitno zyskała również kwotę 3 510 000,00 zł dofinansowania z Polskiego Ładu na zakup 2 autobusów elektrycznych oraz budowę punktu ładowania w Sitnie. W tym roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Przewidywana całkowita wartość inwestycji to 3 900 000,00 zł (wkład Gminy Sitno to 390 000,00 zł).
11. Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno–kulturalne w miejscowości Kornelówka jest kolejną inwestycją na którą uzyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Obecnie są prowadzone prace dotyczące aktualizacji projektu budowlanego oraz przygotowywane postępowanie przetargowe. Przewidywana całkowita wartość inwestycji to 1 700 000,00 zł, dofinansowanie wyniesie 1 530 000,00 zł, wkład Gminy Sitno to 170 000,00 zł.
12. Zadanie pn. Kompleksowe zagospodarowanie działki nr ewid. 1103 w miejscowości Sitno (tzw. waga buraczana) poprzez budowę budynku administracyjnego oraz PSZOK–u (waga elektroniczna, wiaty z boksami na odpady posegregowane – szkło, plastik, makulaturę, popiół itp.) uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 570 000,00 zł. Przewidywana całkowita wartość inwestycji to 4 200 000,00 zł, a wkład Gminy Sitno wynosi 630 000,00 zł.
13. „Przebudowa dróg gminnych nr 110725L w m. Cześniki- Kolonia, gm. Sitno – etap I”. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110725L w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 419 mb. Całkowita wartość zadania wynosi 340 867,94 zł. przy dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 170 433,00 zł. Wkład Gminy Sitno wynosi 170 434,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane we wrześniu 2022 r.
14. W 2022 r. wykonano również remonty dróg gminnych w miejscowościach: Rozdoły (240 mb. – 120.000zł), Boży Dar Kliny (400 mb. – 133.000zł), trwa remont drogi w Kornelówce (360 mb. – współfinansowanie Gminy 80.000zł).
15. Trwa realizacja zadania pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabrów”. Całkowita wartość zadania wyniesie 80 258,00 zł, przy dofinansowaniu z PROW w wysokości 51 068,00 zł (wkład Gminy Sitno – 29 190,00 zł).
16. We wrześniu 2022 r. podpisana została umowa na operacje pn: „Rekreacyjne i
turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar” w ramach PROW na lata 2014–2020.
W Horyszowie Polskim przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie boiska przy OSP i cmentarzu. Wykonana zostanie altana z miejscem na ognisko, boiska do gry w siatkówkę plażową o nawierzchni piaskowej.
Zamontowany zostanie stół do ping-ponga oraz elementy małej
architektury. Projektowane zagospodarowanie zostanie uzupełnione o oświetlenie solarne LED, kosze na śmieci, ławki parkowe, całość kompozycji architektonicznej zamknięta zostanie rabatami z nasadzeniami roślin ozdobnych, drzew, krzewów i bylin. W Bożym Darze przy świetlicy wiejskiej wykonane zostanie utwardzenie terenu kostką, zamontowane zostaną ławki, stół, stojaki na rowery, grill betonowy oraz urządzenie siłowni zewnętrznej. Zamontowana zostanie również tablica z historią
miejscowości oraz Gminy Sitno. Szacowana wartość inwestycji wynosi 325 640,00 zł przy dofinansowaniu 207 204,00 zł (64%).
17. W ramach pozostałych środków z Ministerstwa Finansów na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji tj. kwoty 1 mln. 250 tyś zł planujemy w najbliższym czasie wspomóc naszych mieszkańców poprzez dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Szacowane dofinansowanie wyniesie do 60 % kosztów ale nie więcej niż 5 tyś zł na jedną oczyszczalnię. Pozwoli to na dofinansowanie ok. 250 oczyszczalni.
18. Gmina Sitno otrzymała również wsparcie z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 mln. 213 tyś zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W ramach tych środków planujemy w najbliższym czasie wykonać budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stabrów, Wólka Horyszowska, Nowa Kolonia Horyszów Polski oraz Jarosławiec (za drogą krajową). Dodatkowo zmodernizowane zostaną ujęcia wody w Jarosławcu, Sitnie i Stanisławce (m.in. wymiana pomp, dodatkowe odwierty, lampa bakteriobójcza na ujęciu w Jarosławcu) oraz wymienione zostaną wszystkie wodomierze na nowocześniejsze, ze zdalnym odczytem.
19. Gmina Sitno realizuje zadanie pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.
Do chwili obecnej wymieniono na terenie gminy 550 szt. starych sodowych opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na kolejne 177 szt. oraz system sterowania oświetleniem ulicznym.
Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1 036 669,16 zł, wkład Gminy Sitno na poziomie 313 914,05 zł, a dofinansowanie w wysokości 722 755,11 zł.
Łącznie na ww. inwestycje zaplanowane na najbliższy czas wydatkowana zostanie kwota około 55 mln. zł ! Jest to absolutny rekord w historii Gminy Sitno.
Żeby uspokoić sceptyków od razu wyjaśniam, że zadłużenie Gminy z roku na rok spada.
Dzięki ostatniemu wsparciu dla samorządów z budżetu państwa w kwocie 2 mln. 888 tyś. zł nie będziemy musieli zaciągać planowanego na 2022 rok kredytu.
Pomimo tylu inwestycji zadłużenie Gminy spadnie od początku kadencji o prawie 2 mln. zł – z wysokości 5 mln. 620 tyś zł na 31.12.2018 do 3 mln. 760 tyś zł na 31.12.2022.
Oczywiście to jeszcze nie koniec, złożono już kolejne wnioski, m.in. na budowę drogi Cześniki Kolonia – łącznik, przygotowywana jest dokumentacja drogi Rozdoły Poźródła, Kol. Kornelówka, Wólka Horyszowska – Stabrów. Opracowywana jest również dokumentacja dotycząca modernizacji Domu Ludowego w Jarosławcu, budowy przedszkola w Jarosławcu oraz kompleksowego zagospodarowania działki wspólnotowej w Cześnikach. Oczywiście czekamy również na inwestycje planowane na 2023 r. przez Powiat Zamojski – tj. drogi Cześniki – Wolica Śniatycka, Rozdoły – Dębina, oczekiwaną inwestycję Samorządu Województwa Lubelskiego tj. budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Sitnie (w tym roku zakończymy procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego).
ŹRÓDŁO: https://www.facebook.com/krzysztof.sen.98

Komentarze do: “Ofensywa inwestycyjna w Gminie Sitno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top