Nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim na rok 2024. Dofinansowane mogą być zadania powiatowe i zadania gminne, których realizacja rozpocznie się w 2024 roku. Dla województwa lubelskiego przyznane zostały środki w wysokości 449 695 958,17 zł. Nabór wniosków trwa do 19 lipca 2023 r.

Dofinasowanie zadań powiatowych i zadań gminnych

Środki RFRD są przeznaczone na dofinansowanie zadań polegających na:

  • budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych (zadania powiatowe),
  • budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych (zadania gminne).

W ramach realizacji ww. zadań, mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi.

Zadania obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).

Poziom dofinansowania zadań wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania, w zależności od dochodu podatkowego danej jednostki samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego jednostek samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca w skali kraju. Wysokość dofinansowania zostanie ustalona zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Poziom dofinansowania zostanie ustalony po wpłynięciu wszystkich wniosków, na etapie opracowywania listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu na jedno zadanie wynosi 30 mln zł.

Dofinansowane z Funduszu mogą być zadania powiatowe i zadania gminne, których realizacja rozpocznie się w 2024 roku.

Nabór wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań na 2024 rok będzie prowadzony w terminie 30 dni od dnia udostępnienia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, tj. do dnia 19 lipca 2023 r.

Wnioski można przesyłać listownie lub składać w Punkcie Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Decyduje data wpływu wniosku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz wzory wniosków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

źródło: LUW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top