Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [ PROTOKÓŁ ]

W dniu 26 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Obrady komisji odbyły się zdalnie. Z obrad został sporządzony protokół. Radni w trakcie posiedzenia debatowali m.in. nad systemem odbioru odpadów komunalnych z terenu posesji mieszkańców Gminy Zamość.

Protokół
ze zdalnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość
w dniu 26 października 2020 r.

W zdalnym posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji:
Henryk Łukaszczuk – Przewodniczący Komisji
Piotr Dołba – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Konrad Kitka – Członek Komisji
Anna Serafin – Członek Komisji
Beata Wichorowska– Członek Komisji
oraz Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Suchowicz, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Sylwester Dobromilski oraz Mieszkaniec Gminy.

Punkt 1
Przewodniczący Komisji Pan Henryk Łukaszczuk otworzył zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem programu ZOOM. Przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji oraz osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji. Stwierdził, że na stan 5 członków Komisji obecni są wszyscy członkowie Komisji, w związku z tym Komisja władna jest do podejmowania opinii, wniosków i uchwał.
Punkt 2
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu.
Ocena realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za I półrocze 2020 r.
Informacja o pracy wójta.
Zakończenie obrad.

Następnie zapytał członków Komisji, czy mają jakieś uwagi?
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła porządek obrad.

Punkt 3
Przewodniczący Komisji poinformował, że wszyscy członkowie Komisji otrzymali drogą elektroniczną projekt protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 18.09.2020 r. Zapytał czy są uwagi do treści protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Komisja przyjęła protokół głosując: – 4 za.

Punkt 4
Przewodniczący Komisji poinformował, że w tym punkcie Komisja zajmie się oceną realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za I półrocze 2020 r. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Komisji zaznaczył, że GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Zamość, która funkcjonuje od 1990 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy Zamość w uchwale budżetowej. Stwierdził, że przedstawione dane w informacji z realizacji zadań obrazują działalność GOPS w I półroczu 2020 r., który realizuje zadania własne finansowane z dochodów własnych gminy i zadania zlecone ze środków budżetu Państwa. W zadaniach zleconych gminie z budżetu państwa wykonano 54,91% planowanych zadań w 2020 roku. Zadania własne gminy finansowane z dochodów własnych zrealizowano w 41,50%.

Pan Radny Piotr Dołba zwrócił uwagę, że rządowy program Dobry Start funkcjonuje od lipca 2020 roku, a wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku to kwota 7.055, 84 zł.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w ramach programów rządowych są to koszty obsługi programu. Forma przygotowania programu do startu funkcjonuje wcześniej.

Pani Radna Beata Wichorowska zgłosiła zapytanie odnośnie wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na plan 4.000,00 zł. wydatkowano tylko 430,50 zł. Czym jest podyktowane tak niskie wydatkowanie środków w I półroczu 2020 roku?

Wójt odpowiedział, że są to koszty administracyjne obsługi zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół w I półroczu 2020 roku z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego nie spotykał się.

Więcej pytań nie odnotowano.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za I półrocze 2020 r. głosując – 5za

 

Punkt 5
Zabierając głos Wójt Gminy stwierdził, że zależy mu na dyskusji nad projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2020 r., a szczególnie dotyczących gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz stawek podatku rolnego. Wójt poinformował, że od nowego roku wchodzimy w nowy system odbioru odpadów komunalnych. W miesiącach od kwietnia do października jesteśmy zmuszeni odbierać odpady zmieszane dwa razy w miesiącu i od listopada do marca raz w miesiącu. Mamy obowiązek segregacji odpadów. Kolejny nowy obowiązek to odbiór bioodpadów z gospodarstw domowych w sposób taki jak odpady zmieszane. Stworzono możliwość zastosowania zwolnienia z części opłaty tych właścicieli nieruchomości, którzy w deklaracji oświadczą że kompostują odpady komunalne domowe. Wójt zaznaczył, że osoby, które złożą oświadczenie że kompostują bioodpady nie będą mogły dowozić bioodpadów do punktu odbioru odpadów w Zamościu. Kompostowniki przydomowe muszą spełniać wymagania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zamość. Propozycja stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 4 osób w wysokości 24,00 zł. i 17,00 zł. stawka dla tych co w deklaracji złożą informacje o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów. 5 i kolejna osoba zamieszkała na nieruchomości 17,00 zł w przypadku odbioru bioodpadów i ze zwolnieniem 10,00 zł w przypadku kompostowania. W przypadku udowodnienia, że na nieruchomości nie ma prowadzonej segregacji odpadów wtedy te stawki wyniosą 48,00 zł. i 34,00 zł.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że jeśli ulga w kwocie 7,00 zł wejdzie w życie to część mieszkańców zdecyduje się na zakładanie kompostowników.

Wójt wyjaśnił, że nie wierzy, że tak mało ludzi kompostuje. Z obliczeń wynika, że ponad 50% nie kompostuje.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby stawki z oferty przetargowej podać do wiadomości publicznej gdyż mieszkańcy nie zdają sobie sprawy dlaczego tak wysokie są koszty i jak to
w praktyce wygląda.

Wójt odpowiedział, że na tym możemy zbudować także kampanię informacyjną zachęcającą do segregowania bo to jest w naszym finansowym interesie mieszkańców.

Pan Radny Piotr Dołba stwierdził, że odbiór przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) powinien być rejestrowany i co miesiąc taka informacja powinna być przesyłana do gminy odnośnie kto przywozi te odpady, zweryfikowania kto płaci mniej i czy nie dopisują gminie odpadów miejskich.

Wójt Gminy wyjaśnił, że ta ewidencja będzie prowadzona i informacja jest potrzebna. Czy nam nie dopisują miejskich to chyba w ten sposób nie sprawdzimy. Będziemy sprawdzać w ten sposób czy do PSZOK-u nie wożą ci, którzy płacą 17 zł., a nie 24 zł. Po złożeniu deklaracji przez mieszkańców PGK otrzyma listę i tylko z tej listy powinien odbierać bioodpady.

Pan Radny Konrad Kitka zauważył, że z tabelki stawki z oferty przetargowej ewidentnie wynika, że nie opłaca się segregować mieszkańcom odpadów dlatego, że koszt odbioru tych odpadów segregowanych jest wyższy niż niesegregowanych. Wskazuje na to, że podmiot, który wystąpił do przetargu od razu ustawił się pod obowiązek segregacji śmieci. Ceny, które w przetargu zostały wskazane są wyższe na materiale segregowanym pomimo to, że oferent musi wykonać swoje czynności w stosunku do śmieci niesegregowanych, żeby je w jakiś sposób posegregować. Pan Radny zapytał czy jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, o którą Pan Wójt występował?

Wójt wyjaśnił, że jest pozytywna opinia, ale ona dotyczy regulaminu utrzymania czystości i porządku
i projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odnośnie Pana uwagi to oferta podmiotu to jest jego sprawa. To, że troszeczkę droższe są tonażowo te frakcje segregowane to wcale nie oznacza, że to jest źle bo tonażowo tych frakcji jest dużo mniej. Dla nas lepiej żebyśmy tych frakcji mieli więcej to będzie taniej. Powiedział Pan radny, że dla mieszkańca nie opłaca się segregować. Ma mieszkaniec do wyboru płaci albo 17 zł albo 34 zł. od osoby. Ustawa nie pozwala nie segregować. Nie wydaje się, żeby mieszkańcom nie opłacało się segregować.

Pan Radny Kitka zwrócił się zapytaniem. Co z takim odpadem jak gałąź o przekroju 3 cm?

Wójt Gminy odpowiedział, że jest problem co my z tym zrobimy bo to są bioodpady. Mamy to odbierać z gospodarstw domowych.

Pan Radny Kitka – korzystam z kompostownika i nie mogę wywieźć gałęzi, które zostały z pielęgnacji drzew owocowych, czy krzewów ozdobnych które stosunkowo są grube i biodegradacji nie ulegną przez rok czy dwa. Co w takiej sytuacji zrobić?

Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że na dzisiaj problem jest z tym, że ci co mają kompostowniki będą mieli problem co zrobić z tymi gałązkami. W tym systemie nie mamy możliwości ustalenia dodatkowej usługi. Możemy tylko i wyłącznie w tym systemie zastosować zwolnienie z tytułu kompostowania. Jeśli ktoś kompostuje to będzie musiał sam we własnym zakresie poradzić sobie
z gałęziami bo nie ma dla niego możliwości zastosowania innej stawki niż 17 zł.

Pan Radny Kitka – Czy to wykracza poza katalog zamknięty sposobu pozbywania się odpadów komunalnych?

Wójt Gminy wyjaśnił, że ten katalog mamy wymieniony w regulaminie utrzymania czystości
i porządku. W ofercie przetargowej i regulaminie mamy określone odpady podlegające biodegradacji
i odpady kuchenne. Mamy obowiązek odbioru z gospodarstwa domowego odpadów kuchennych. Pozostałe odpady, które są określane jako podlegające biodegradacji nie musimy odbierać
z gospodarstwa domowego możemy odesłać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nie próbujemy tego robić bo i tak jest dużo zamieszania, a niewiele wiedzy w zakresie tego bio.

Pan Radny Kitka zwrócił uwagę, że mieszkaniec byłby w stanie mając takie odpady zawieść je do PSZOK tylko, że mieszkańcy będą nastawieni na posiadanie kompostowników bo przemawia za tym czysta matematyka. Chodzi o to, żeby mieszkaniec miał możliwości sam dostarczyć, ale przyjmując proponowane przepisy to on jest zablokowany jeśli zadeklaruje kompostowanie. Czy nie ma możliwości doprecyzowania przepisów czy oferty, że mieszkaniec sam to dostarcza, ale żeby nie był zablokowany.

Wójt Gminy stwierdził, że musimy mieć instrument prawny, żeby tak działać. Na dzisiaj mamy możliwość zastosowania zwolnienia dla tych, którzy mają kompostowniki w kwocie 7 zł. Musimy sprawdzić czy PGK będzie przyjmował i jeśli będzie taka możliwość to poinformujemy mieszkańców.

Pan Radny Kitka podkreślił, że chodzi mu o to, że jeśli są możliwości prawne czy techniczne to, żeby doprecyzować zapis dot. odbioru odpadów biodegradowalnych o większej średnicy. Pozostaje taki odpad jaki Pan Radny wcześniej przedstawił i nie ma możliwości sensownego zabrania tego odpadu.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w gminnym systemie takiej możliwości nie ma. Chyba, że znajdziemy prawne określenie, że coś nie jest bioodegradowalne bo ma jakąś średnicę. Jeżeli jest takie prawne określenie to musimy doprecyzować co to jest to bio. Jeżeli nie znajdziemy to poza systemem zorientujemy się czy PGK będzie przyjmował to i przekażemy informacje mieszkańcom.

Przewodniczący Rady Wojciech Suchowicz zapytał o odbiór większych odpadów biodegradowalnych, jak mamy je składować? czy będą pojemniki?, czy mieszkańcy będą musieli za te pojemniki płacić?

Wójt Gminy wyjaśnił, że jeśli chodzi o gałęzie to trzeba będzie je pociąć. PGK będzie zabierał te gałęzie, są to nowe tematy, doprecyzujemy to z PGK. Na tym etapie kiedy nie mamy informacji ile gospodarstw będzie to odstawiało bio gromadzimy w workach. Są środki finansowe w budżecie gminnym
i najprawdopodobniej w tym roku Wójt uruchomi zakup części brązowych pojemników na bioodpady.

Przewodniczący Rady poruszył kwestie odbioru popiołu z posesji za miesiąc październik. Poinformował, że w Wólce Panieńskiej w miesiącu październiku stały worki z popiołem, ale nie zostały odebrane. Dobrze byłoby, żeby ten popiół został odbierany już w miesiącu październiku. Dodał, że worki na popiół nie spełniają swojej roli.

Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że za miesiąc październik popiół będzie odbierany
w miesiącu listopadzie. Odbiór od listopada do maja to wynika z tego, że PGK taką usługę świadczy. Jeśli będzie możliwe to zmienimy zapis w regulaminie, aby usługa była świadczona od miesiąca października.

Następnie Wójt Gminy zwrócił uwagę, na kolejny ważny temat. Co robimy z nieruchomościami zamieszkałymi przez 5, 6 i kolejną osobę? Wójt w tym systemie proponuje stawkę 17 zł. dla kolejnych osób plus zwolnienie 7 zł czyli 10 zł. Można też inne stawki przyjąć. Dotyczy to 1825 osób, które korzystają do tej pory ze zwolnienia zupełnego.

Pan Radny Piotr Dołba zaznaczył, że dyskusja na ten temat czy powinny być te osoby zwalniane czy nie? była już podnoszona półtora roku temu.

Pan Radny Konrad Kitka zgłosił zapytanie odnośnie sposobu weryfikacji treści zawartych
w deklaracjach. Oprócz tego, że porównanie z deklaracją z poprzedniego okresu. Zwrócił uwagę, że dane przekazywane przez mieszkańców nie zawsze odpowiadają rzeczywistości.

Wójt wyjaśnił, że w tym roku zimą rozpoczęliśmy już przygotowania administracyjne do tego, żeby zacząć kontrole deklaracji mieszkańców szczegółowo. Szczegółowa kontrola deklaracji mieszkańców nie oznacza tylko to co powiedział Pan Radny Kitka, ale także to że jeśli ktoś ma osobę zameldowaną
i podaje, że ona nie mieszka to będzie musiał dostarczyć dokument potwierdzający, że ta osoba płaci za odpady w innym miejscu. Wójt poinformował, że w systemie do ustalenia opłaty za odbiór odpadów ujęte są 2 etaty i jeden etat nie ujęty w stawkach. Tymi 3 osobami przypisanymi do systemu Wójt nie jest w stanie przeprowadzać kompleksowych kontroli deklaracji, a jedynie wyrywkowe.

Pan Radny Konrad Kitka – jak będzie rozwiązany w nowym systemie temat odbioru odpadów
z posesji niezamieszkałych?

Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z zapisem w regulaminie odbieramy odpady tylko z posesji zamieszkałych.

Pan Radny Piotr Dołba zaproponował, żeby w deklaracji mogłyby być ujęte osoby zameldowane
i zamieszkałe.

Wójt wyjaśnił, że sprawdzimy prawnie czy możemy to w deklaracji ująć. Przyznał, że deklaracja byłaby czytelniejsza dla administracji.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem. Czy Wójt posiada ewidencję ile ton śmieci GZOK wywiózł z miejsc publicznych gminy Zamość, które były tak zwanymi niczyimi? Jakie to były koszty ?

Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że na dzisiaj nie dysponuje taką informacją, ale sprawdzi
i przekaże informacje.

Przewodniczący Rady poinformował, że kilka lat temu za pośrednictwem sołtysów były prowadzone akcje zbiórki opon w różnych miejscach. Czy taką akcję można byłoby powtórzyć w Gminie jeśli od nas by ktoś to odebrał?

Wójt Gminy potwierdził, że kiedyś takie akcje organizowaliśmy, ale byliśmy tylko pośrednikami. Musi być podmiot, który chce to zebrać i wtedy organizujemy publiczną zbiórkę opon. W ramach systemu
w § 5 pkt 10 regulaminu mamy ujęty odbiór zużytych opon z gospodarstw domowych. PGK odbiera opony do pewnych rozmiarów i ilości. Gorzej jest z typowymi oponami rolniczymi.

Pani radna Beata Wichorowska poinformowała, że PGK odbiera dwa komplety opon samochodowych.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że często pojawia się też problem ze steropianem.

Wójt odpowiedział, że steropian nie jest tym odpadem z gospodarstwa domowego. Czy będą przyjmować małe ilości Wójt rozpozna temat.

Pani Radna Beata Wichorowska w imieniu mieszkańców zaproponowała zmianę terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych z jesieni na wiosnę. Mieszkańcy twierdzą, że najczęściej robią porządki na wiosnę i potem duże gabaryty zalegają im w szopach i domach.

Wójt wyjaśnił, że termin odbioru uzgodnimy z PGK. Jeśli nie ma problemu to zmienimy ten zapis
w uchwale wskazując termin odbioru w miesiącu maju.

Pan Radny Piotr Dołba stwierdził, że zgadza się z propozycją wójta odnośnie opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 4 osób w wysokości 24,00 zł. i 17,00 zł. stawka dla tych co w deklaracji złożą informacje o kompostowaniu. Zdaniem Pan radnego logika wyceny opłaty za odbiór odpadów jest zasadna.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą o przekazanie jak najwięcej informacji w temacie odbioru odpadów dla mieszkańców.

Wójt Gminy poinformował, że przekaz informacji będzie przy nakazach podatkowych i w inny sposób także. Następnie Wójt zapytał czy są uwagi do propozycji stawki podatku rolnego, która pozostaje bez zmian?

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag.

Kontynuując wypowiedź Wójt omówił propozycje zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Pan Radny Dołba zgłosił zapytanie odnośnie złożonego wniosku o dofinansowanie sali sportowej
w Kalinowicach w ramach programu Sportowa Polska?

Wójt Gminy poinformował, że umowa dotacyjna w kwocie 2 736 662,00 zł. została podpisana.
W konkursie FDS jesteśmy na przedostatniej pozycji na liście rankingowej. Decyzja finalnie nie podjęta, ale Wójt zamierza unieważnić już ogłoszony przetarg. Wójt stwierdził, że możemy podjąć decyzję o realizacji zadania za własne pieniądze w ramach projektowania budżetowego lub powtórzyć wniosek w sierpniowym naborze przyszłego roku jeśli będzie wolne miejsce.

Przewodniczący Rady Wojciech Suchowicz zwrócił się z zapytaniem odnośnie Sitańca i informacji wojskowej? Czy Urząd Gminy otrzymał jakieś konkretne informacje?

Wójt Gminy oznajmił, że żadnych konkretów nie otrzymał, poza pytaniem odnośnie drogi dojazdowej do mostu. To jest związane z naszą decyzją gminną – droga do terenów inwestycyjnych. Wójt zapewnił, że zainteresuje się tym tematem w listopadzie.

Punkt 6
Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie Komisji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top