Radny Henryk Łukaszczuk będzie sprawował nadzór nad sołtysem Henrykiem Łukaszczukiem [ VIDEO ]

W dniu 07 lutego 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej dla sołectwa Sitaniec Wolica. Zgłoszony został jeden kandydat. Mieszkańcy zgłosili jako kandydata na sołtysa Henryka Łukaszczuka – dotychczasowego sołtysa i jednocześnie radnego Rady Gminy Zamość.  W wyniku tajnego głosowania zgłoszony kandydat uzyskał 29 głosów za jeden przeciw. W zebraniu wyborczym uczestniczyło 30 mieszkańców sołectwa. Przypominamy, że radny Henryk Łukaszczuk w Radzie Gminy Zamość jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Jest to jedna z najważniejszych komisji do zakresu działania której należy kontrolowanie działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Rada Gminy w tym komisja rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością poszczególnych sołectw w tym posiada funkcję kontrolną np. uchwały zebrań wiejskich. Tak więc nowo wybrany sołtys Henryk Łukaszczuk może zostać skontrolowany przez radnego Henryka Łukaszczuka. Należy podkreślić, że mieszkaniec gminy skierował do radnych pismo z apelem aby nie łączyć funkcji radnego i sołtysa.

W piśmie tym czytamy:

Nie mniej, z punktu widzenia korzystnej dla praworządności zasady unikania konfliktu interesów, pewnej etyki samorządowca oraz podstawowych zasad prawa wywodzonych jeszcze z czasów starożytnego Rzymu (w szczególności zasady „Non omne quod licet honestum est” – nie wszystko co dozwolone, jest uczciwe) jest to w mojej ocenie działanie potencjalnie niekorzystne dla jakości działania samorządu.

Można dla przykładu wyobrazić sobie sytuację w której członek Rady Gminy będący jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej Rady Gminy, dokonuje analizy złożonej przez mieszkańca skargi na działalność sołtysa. Siłą rzeczy, dopuszczając do takiej sytuacji zwiększamy stopień zagrożenia stronniczością działań osób które piastują jednocześnie stanowisko w Radzie Gminy oraz w jednostce pomocniczej gminy.

W związku z powyższym, jako obywatel działający na rzecz zwiększenia praworządności w samorządzie, apeluję do każdego członka oraz każdej członkini Rady Gminy Zamość o powstrzymanie się od obejmowania stanowisk w jednostkach pomocniczych gminy.

W szczególności, pragnę poddać pod rozwagę zmianę Statutu w tym zakresie tak aby regulował szczegółowo zasady łączenia stanowisk w jednostkach pomocniczych oraz Radzie Gminy. Taka zmiana może przynieść wiele pozytywnych konsekwencji dla działania gminnego samorządu – w szczególności na jego najniższym, najbliższym mieszkańców poziomie.

Do dnia dzisiejszego Rada Gminy Zamość nie przeprowadziła w sprawie apelu dyskusji podczas sesji. Dodać należy, że inni radni również zdecydowali się kandydować na funkcję sołtysa w tym jednocześnie pracownicy Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej.

Mamy przykłady z innych gmin, gdzie radni szanując zasady praworządności składają publiczne oświadczenia o niełączeniu funkcji radnego i sołtysa. Takim przykładem może być radny z Gminy w Mircu, który oświadczył:

Szanowni Państwo,
Dzięki Państwa zaufaniu i głosom zostałem wybrany w wieku 26 lat na sołtysa Sołectwa Mirzec II. Już dziś chciałem podziękować wszystkim za te minione cztery lata 

W najbliższy poniedziałek o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Mircu odbędzie się Zebranie Wiejskie na którym chciałbym podsumować minioną kadencje 2015-2019, a także dokonać wspólnie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencje 2019-2023. Jednocześnie informuje że podjąłem decyzje by nie kandydować w zbliżających się wyborach na Sołtysa Sołectwa Mirzec II na następną kadencje w związku z uzyskaniem mandatu Radnego Rady Gminy w Mircu, aby nie łączyć obu tych funkcji .
Mam nadzieje że dzięki tej decyzji jeszcze skuteczniej wraz z nowym sołtysem będziemy mogli wspólnie zabiegać o sprawy naszych mieszkańców.

Materiał filmowy z wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sitaniec Wolica:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top