Jest praca w Urzędzie Gminy Zamość

Poszukiwany jest pracownik na stanowisko Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gminy i Inwestycji w Urzędzie Gminy Zamość.  W dniu 11 marca 2019 roku Wójt Gminy Zamość ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

1) wykształcenie wyższe,

2) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy;

3) posiadanie obywatelstwa polskiego;

4) pełna zdolność do czynności prawnych;

5) korzystanie z pełni praw publicznych;

6) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

8) nieposzlakowana opinia;

9) wymagana wiedza z zakresu:

a) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów prawa z nim

związanych oraz przepisów związanych z czynnościami wykonywanymi na stanowisku pracy a w szczególności:

– Ustawy o samorządzie gminnym,

– Ustawy o pracownikach samorządowych,

– Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

–  Prawa zamówień publicznych

–  Instrukcji kancelaryjnej,

–  Ustawy o finansach publicznych,

–  Ustawy prawo budowlane

b) znajomość przepisów prawa i zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów w ramach krajowych Programów Operacyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina,

Wymagania dodatkowe:

1)  umiejętność korzystania z przepisów prawa,

2) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, Word, Excel, Power Point,  umiejętnośćobsługi urządzeń biurowych,

3) wysoka odporność na stres i działanie pod presją czasu, wysoka kultura osobista, sumienność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i  stażu pracy-opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem

2) list motywacyjny – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem
oraz własnoręcznym podpisem

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających posiadany staż pracy

(zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia
tj. niezakończony stosunek pracy)

5) oświadczenie, kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych

6) oświadczenie, kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

7) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

9) klauzula informacyjna dla kandydata

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

11) kwestionariusz osobowy,

Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem
na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Zamość pok. 1 lub drogą pocztową na adres:  Urząd Gminy Zamość ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

–  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Gminy i Inwestycji  w terminie do dnia 25.03.2019r. do godz. 15.30(decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

9. Informacje dodatkowe:

– Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszeniu o naborze jest niższy niż 6 %

– Dokumenty aplikacyjne, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

– Kandydaci którzy spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu o naborze  zakwalifikują się do dalszego postępowania i zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

– Kandydaci których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani.

– Informacje związane z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu pod numerem  (84) 639-29-59 w. 46

– Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zamość.

– W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się
na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę
przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem
dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas
określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

źródło: ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top